Školské kolo SOČ
13. marca 2017
Tajomná ľudská myseľ
22. marca 2017

Písomné maturity sú za nami

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka písali v SR všetci maturanti 14. marca 2017 a z anglického a nemeckého jazyka 15. marca 2017. Testy boli distribuované prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania za tradičných bezpečnostných opatrení proti možnému prezradeniu. Zadania internej časti boli na školy dodané prostredníctvom rozhlasu resp. internetu. Napriek všetkým opatreniam podozrenia vznikli, našťastie sa maturity opakovať nebudú. Ako prebiehali? Ponúkame vám návrat prostredníctvom písomnej a obrazovej informácie.

Písomné maturity zo SJL aj tento rok pozostávali z 2 častí : EČ ( testu) a PFIČ ( slohu).
 • EČ- EXTERNÁ ČASŤ – TEST:
Maturitný test pozostáva zo 64 úloh- 40 výberových a 24 dopĺňacích. Časový limit na napísanie testu je 100 minút. Na úspešnú maturitu potrebujú maturanti viac ako 33% správnych odpovedí, čo je 22 zvládnutých úloh. Test má 8 ukážok a ku každej je 8 úloh. Texty ukážok sú z rôznych jazykových štýlov ( umelecký- lyrika, epika a dráma, publicistický, odborný). Tento rok zo známych to bol Maco Mlieč a báseň od Miroslava Válka. Prekvapením bol určite nesúvislý text o Tescu, konkrétne povedané graf o poklese zisku v obchodnom reťazci a veľmi náročný odborný text s dlhými citáciami od literárnych vedcov. Texty boli dosť dlhé ( viac ako pol strany), takže sa od maturanta očakávala aj určitá čitateľská rýchlosť. Úlohy k textom boli zamerané na čítanie s porozumením ( čiže čitateľskú gramotnosť ), na jazykové zručnosti ( gramatické učivo- vetné členy, vedľajšie vety, slovné druhy, tvorenie slov...) , na pojmy z teórie literatúry ( literárne žánre, umelecké prostriedky, rýmy...) a diela odporúčané k maturite ( Maco Mlieč).
 • Otázky, ktoré prekvapili ( aj šokovali) našich maturantov tento rok:
 1. V ktorej možnosti je uvedené jadro výpovede z druhej Luciettinej repliky?
 2. Ktorú myšlienkovú operáciu by ste najlepšie využili pri zhodnotení výhod finančného plánu oproti hypotéke v ukážke?
 3. V ktorej možnosti sa nachádza trpné príčastie?
 4. Vypíšte z ukážky termín, ktorý označuje účastníka komunikácie.
A ktorá odpoveď nás pobavila? Obyvateľka Grécka- Grétka/ Grétkiňa....
 • PFIČ - PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI –SLOH :
Maturitný sloh si vyberá maturant zo 4 tém, ku ktorým sú priradené 4 slohové útvary. Napísať musí sloh v rozsahu 1,5- 3 strany. Na napísanie slohu má až 150 minút ( 2,5 hod.). Na výber témy má 15 minút. Potom píše najprv koncept a potom čistopis. Na úspešnú maturitu potrebuje 25% z 28 bodov, čiže 9 bodov. Hodnotí sa obsah, žáner, kompozícia, jazyk, gramatika, pravopis a úprava.
 • Aké boli témy v roku 2017?
1.Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný príspevok)  
 1. „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky...?“
Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov (Úvaha)
 1. Začiatok či koniec?
(Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)  
 1. Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám
(Rozprávanie)   Písomné maturity zo SJL nie sú určite aj na základe tohtoročnej skúsenosti jednoduchá záležitosť. Nestačí sa spoliehať na to, že je to materinský jazyk väčšiny z vás. Vypracovala: Vaša slovenčinárka
Postrehy k písomnej forme a externej časti maturity z Anglického jazyka Všetci naši žiaci si vybrali úroveň B1, teda úroveň mierne pokročilých.
 • Externá časť obsahovala tradične tri celky: Listening (počúvanie s porozumením), Language in Use (previerka gramatiky a slovnej zásoby) a Reading (čítanie s porozumením). Časť Listening: 3 úlohy, čas na vypracovanie približne 30 minút V prvej úlohe si žiaci vypočuli životný príbeh herečky Katharine Hepburnovej rozprávaný britským prízvukom. V druhej úlohe žiaci načúvali rozhovoru s mladou boxerkou Shannon Gunvillovou. Interview prebiehalo v normálnom, niekedy až pomalom tempe, a hlasová herečka hovorila americkou angličtinou. Tretia úloha poslucháčom prezradila, ako lepšie zvládať konflikty v rodine, medzi súrodencami. Znovu zaznela americká angličtina. Použité prízvuky nijako nezhoršovali zrozumiteľnosť, tempo reči bolo primerané.
 • Časť Language in Use: 2 úlohy, čas na vypracovanie: približne 25 minút. Prvá úloha bola klasického typu s prázdnymi miestami v texte, kde maturanti vyberali zo štyroch možností. Témou článku boli austrálske konské dostihy. Maturanti mali vedieť, aký je rozdiel medzi "give" a "are given", this, these, that a those, určiť predprítomný čas na základe výskytu „since“ a iné gramatické javy. Tá druhá bola zrejme pre viacerých náročnejšia, keďže bolo potrebné doplniť vhodné chýbajúce slovo. Tu nik nemôže tipovať (teoreticky je to možné, ale pravdepodobnosť, že uhádnete správnu odpoveď je veľmi malá). V článku o Kapskom Meste (Capetown) sa overovala úroveň vašich vedomostí o členoch (a/an, the), slovesných časoch, predložkách a predložkových väzbách.
 • Časť Reading: 3 úlohy, čas na vypracovanie: približne 45 minút
 • Úlohy boli takéto: dopĺňanie viet na vhodné miesta v texte (bavorské atrakcie), článok o švajčiarskom tuneli, kde ste mali rozhodnúť, či boli výroky pravdivé alebo nie, a text o živote Jane Goodallovej. Ťažko zhodnotiť, ktoré cvičenie bolo náročnejšie. Všetky preverili schopnosť pochopiť prečítané, pozornosť a v neposlednom rade, slovnú zásobu, akýsi základný kľúč k pochopeniu. Odporúčania: Sústreďte sa na hodinách, aby ste si z nich odniesli čo najviac. Pripravujte a učte sa aj doma. Cvičenia typu listening budú pre vás určite náročné, ak cudzí jazyk počujete len na hodine angličtiny. Počúvajte, pozerajte, čítajte, spojte učenie s niečím, čo vás baví. Nepodceňujte poznanie slov. Je predsa pochopiteľné, že čím viac slov poznáte, tým viac rozumiete.
  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
  Požadovaný rozsah: 160 až 180 slov Téma: Móda a obliekanie Čas na vypracovanie: 60 minút (koncept + čistopis) Maturant mal napísať príspevok, v ktorom sa mal vyjadriť tomu, či je dôležité sa riadiť módnymi trendmi, ako vnímajú vzťah elegancie a pohodlia pri obliekaní a súčasné módne trendy mladých ľudí. Bolo potrebné dodržiavať formálnu úpravu, čo vlastne znamenalo len: každá nová myšlienka, nový odsek (teda najlepšie nechať jeden čistý riadok), dodržať logické významové členenie úvod-jadro-záver a logicky myšlienky pospájať.
  • Odporúčame robiť si poctivo prípravu na maturitné témy, pri nich si cibríte vašu schopnosť tvoriť vety - od jednoduchých po zložité. Tieto zručnosti potom využijete aj pri slohu. Opakujte si jednoduché slovné väzby, ktoré máte tendenciu zabúdať - there is/there are, ale tiež slovosled, základné slovesné časy, predložky, a, na čo nesmiete zabudnúť, slovíčka. Čím viac ich ovládate (aktívne), tým menší problém vám robí vyjadriť to, čo vyjadriť chcete.
  Maturantom držíme palce! Bez ohľadu na to, ako dopadla externá a písomná časť, nepoľavujte a svedomite sa pripravujte. Čaká vás ešte posledná časť tejto jazykovej výzvy. No a naši tretiaci, máte ešte čas na to, aby ste dobehli zameškané a ďalej sa zdokonaľovali.
  Show Buttons
  Hide Buttons
  error: Tento obsah je chránený!