Každoročne otvárame 2 triedy

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky zo Slovenského jazyka a Prírodopisu sú - v rozsahu učiva ZŠ (pozri nižšie).
Na prijímacích skúškach pre denné štúdium je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu žiaka(žiačky). Pre vykonanie zápisu v tento deň je nutné aby zákonný zástupca predložil svoj občiansky preukaz a zápisný lístok žiaka(žiačky) vydaný základnou školou. Na zápise si žiak(žiačka) vyberá cudzí jazyk – anglický jazyk alebo nemecký jazyk a voliteľný predmet – etická výchova alebo náboženská výchova.
V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží (jeho zákonný zástupca) riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

ČO BUDE V TESTE - SJL ?

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka budú postavené na práci s textom. Úlohy budú zamerané na čítanie s porozumením ( platí/ neplatí, vyplýva/ nevyplýva, vyjadruje/ nevyjadruje...). Okrem porozumenia textu zistíme, ako ste na tom s vašimi vedomosťami z jazyka, slohu a teórie literatúry.

Čo bude v teste? Z jazyka učivo o slovnej zásobe, slovných druhoch, vetných členoch a vetách. Nebude to žiadna teória, poučky, ale priamo práca s ukážkou ( napr. Nájdite v ukážke zdrobneninu, citoslovce, podmet alebo zvolaciu vetu...). Zo slohu nás budú zaujímať jazykové štýly a slohové postupy ( napr. K akému jazykovému štýlu patrí pozvánka?...) Písanie žiadneho slohu vás určite nečaká (to by sme potrebovali oveľa viac času). A z literatúry sme zvedaví na vaše vedomosti z literárnej teórie (literárne žánre, rým, umelecké prostriedky).

ČO BUDE V TESTE Z PRÍRODOPISU ?

Okruhy tém na test z prírodopisu sú vybrané z učebnice biológie pre 7 ročník - dva tematické celky:

Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo
- Telo ako celok
- Povrch tela – koža
- Oporná a pohybová sústava
- Tráviaca sústava
- Dýchacia sústava
- Obehová sústava
- Vylučovacia sústava
- Nervová sústava
- Rozmnožovacia sústava
Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudský zdravie
- Vplyv návykových látok na zdravie človeka
- Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie
Životný štýl – zdravý spôsob života.
Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním.
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!