Untitled
 
  1.   ročník SOČ
  • Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom č

 

  • Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo tímovo (max. v 3 členných tímoch) za pomoci konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú v úvode písomnej časti prá Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.

 

  • Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita.

 

  • Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

 

  • Postupujú dve práce v každom zo 17 vyhlásených odborov z nižšieho kola súťaže do vyššieho kola súťaže v každom z ôsmich krajov SR.

 

 

PREČO TO MÁM PÍSAŤ???

 

LEBO…                                                                     

  • Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku
  • Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme

 

  • Podporuje vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
  • Rozvíja tvorivé kompetencie
  • Rozvíja kritické myslenie
  • Rozvíja odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti
  • Rieši aktuálne témy
  • Využíva medzipredmetové vzťahy
  • Učí vyhľadávať informácie
  • Učí spolupracovať s odborníkmi
  • Podporuje študijnú aktivitu žiakov
  • Učí prezentovať prácu obhajobou
  • Prispieva k  schopnosti reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnoteniu prác iných žiakov
  • Prispieva k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času

 

 
aa
 
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!