Untitled
 
 1.   ročník SOČ
 • Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom č

 

 • Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo tímovo (max. v 3 členných tímoch) za pomoci konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú v úvode písomnej časti prá Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.

 

 • Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita.

 

 • Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

 

 • Postupujú dve práce v každom zo 17 vyhlásených odborov z nižšieho kola súťaže do vyššieho kola súťaže v každom z ôsmich krajov SR.

 

 

PREČO TO MÁM PÍSAŤ???

 

LEBO…                                                                     

 • Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku
 • Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme

 

 • Podporuje vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
 • Rozvíja tvorivé kompetencie
 • Rozvíja kritické myslenie
 • Rozvíja odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti
 • Rieši aktuálne témy
 • Využíva medzipredmetové vzťahy
 • Učí vyhľadávať informácie
 • Učí spolupracovať s odborníkmi
 • Podporuje študijnú aktivitu žiakov
 • Učí prezentovať prácu obhajobou
 • Prispieva k  schopnosti reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnoteniu prác iných žiakov
 • Prispieva k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času

 

 
aa
 
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!