VEČERNÉ ŠTÚDIUM

V školskom roku 2020/21 OTVÁRAME 2 triedy večerného pomaturitného štúdia v odbore PRAKTICKÁ SESTRA a1 triedu v učebnom odbore SANITAR Forma prijímacieho konania bude upresnená v súlade s usmernením hlavného hygienika SR v súvislosti s prijatými karanténnymi opatreniami. Táto informácia bude včas uverejnená na stránkach školy a poslaná uchádzačom s pozvánkou na prijímacie konanie. Uchádzači, ktorí nebudú vedieť doložiť na prihláške potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, tak budú môcť urobiť dodatočne - do nástupu na štúdium. Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy. (pozri nižšie).
PRIHLÁŠKA MUSÍ BYŤ PODANÁ DO 31. MÁJA! Každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočnia z predmetov slovenský jazyk a literatúra a prírodopis formou testu. V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka budú postavené na práci s textom. Úlohy budú zamerané na čítanie s porozumením ( platí/ neplatí, vyplýva/ nevyplýva, vyjadruje/ nevyjadruje...). Okrem porozumenia textu zistíme, ako ste na tom s vašimi vedomosťami z jazyka, slohu a teórie literatúry.

Čo bude v teste? Z jazyka učivo o slovnej zásobe, slovných druhoch, vetných členoch a vetách. Nebude to žiadna teória, poučky, ale priamo práca s ukážkou ( napr. Nájdite v ukážke zdrobneninu, citoslovce, podmet alebo zvolaciu vetu...). Zo slohu nás budú zaujímať jazykové štýly a slohové postupy ( napr. K akému jazykovému štýlu patrí pozvánka?...) Písanie žiadneho slohu vás určite nečaká (to by sme potrebovali oveľa viac času). A z literatúry sme zvedaví na vaše vedomosti z literárnej teórie (literárne žánre, rým, umelecké prostriedky).
Okruhy tém na test z prírodopisu sú vybrané z učebnice biológie pre 7 ročník - dva tematické celky:

Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo
- Telo ako celok
- Povrch tela
– koža
- Oporná a pohybová sústava
- Tráviaca sústava
- Dýchacia sústava
- Obehová sústava
- Vylučovacia sústava
- Nervová sústava
- Rozmnožovacia sústava
Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudský zdravie
- Vplyv návykových látok na zdravie človeka
- Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie
Životný štýl – zdravý spôsob života.
Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním.
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!