Veľtrh GAUDEAMUS 2020 ON-LINE

Jesseniova lekárska fakulta UK

 
Jesseniovafa_LINKA_10-1

viac info

Lekárska fakulta UK

Jesseniovafa_LINKA_10-1

viac info

 

Farmaceutická fakulta UK

 
Farmac.fa_LINKA_10-1

viac info

Fakulta zdravotnických věd – Univerzita Palackého v Olomouci

UP_logo_FZV_horizont_cz

viac info

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 
FZ

viac info

Trnavská univerzita v Trnave

FSPaZ

viac info

 

Prešovská univerzita v Prešove

 
stiahn

viac info

UKF Nitra

ukf

viac info

 

UPJŠ Košice

 
Logo LF UPJS farebne-01

viac info

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

stiahnuť

viac info

 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Banskej Bystrici

 
stiahnuť

viac info

Univerzita obrany – Brno

Logo_of_UO.svg

viac info

 

Čo ďalej štvrtáci ?

Práve sa začal druhý polrok a onedlho na Vás čakajú písomné maturitné skúšky, v máji praktické a ústne maturitné skúšky, rozlúčka so školou, a čo ďalej...?

Za dverami na vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie - výber vhodnej vysokej školy, resp. inej formy ďalšieho vzdelávania. V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môžem čiastočne pomôcť, ale najväčšia časť rozhodnutia ostáva aj tak na Vašich pleciach. Ponúkam Vám niekoľko cenných informácií ohľadne vysokých škôl, ktoré možno oslovia už aj nižšie ročníky (potrebné pouvažovať už v 3.ročníku o prípravných kurzoch napr. na Lekárske fakulty...).

V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl www.portalvs.sk Nájdete tam množstvo informácii o vysokých školách. Stále aktuálne agregované informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ....) tiež nájdete na adrese: www.uips.sk, a tiež na stránkach jednotlivých univerzít, kde získate informácie o o prijímacom konaní na jednotlivé vysoké školy, o dôležitých termínoch, postupe pri podávaní prihlášky, o výške poplatkov za prijímacie konanie, výške školného, spôsobe úhrady s presnými číslami bankových účtov, o možnostiach uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi ...

Stránka portallvs.sk - 35 vysokých škôl, 115 fakúlt, 3957 študijných programov na jednom mieste.

Stránka uips.sk Rozvoj informatizácie regionálneho školstva

Ako si podať prihlášku na vš 2020/2021

 • Prihlášku na vysokoškolské štúdium je možné zakúpiť v papiernictve – aspoň 3 ks, alebo vypĺňať elektronicky. Na webe vybranej univerzity skontrolujte, či škola umožňuje elektronické prihlásenie
 • TIP: Elektronické prihlásenie je jednoduchšie a často aj lacnejšie.
 • Prihlaška na stiahnutie - TU -
 • Pri jej vypĺňaní postupujte podľa pokynov a hlavne podľa TOHTO VZORU
 • Vyplňovať paličkovým písmom, uviesť presný názov VŠ, fakulty a odboru
 • Poplatok za prijímacie konanie uhradíte na pošte formou poštovej poukážky alebo bankovým prevodom na účet fakulty (zohnať poštové poukážky)
 • Potvrdenie o zaplatení (poštovú poukážku či výpis z účtu) si ponecháte. Zhotovíte jeho kópiu a vlepíte ju do prihlášky na tretiu stranu.
 • Vyplnenú prihlášku /známky a priemery/ vám skontroluje a potvrdí svojím podpisom výchovná poradkyňa (prípadne naša administratívna pracovníčka)
 • Do prihlášky budete vypisovať kód našej školy, ktorý je 000607029 a kód študijného odboru budete uvádzať 5356M000
 • V prípade, že škola požaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, navštívte aj s prihláškou svojho obvodného lekára
 • TIP: naša p. doktorka MUDr. Kovácsiková Vám bude taktiež ochotná poskytnúť potvrdenie za symbolický poplatok
 • Väčšina škôl vyžaduje aj štrukturovaný životopis, bez ktorého nebude vaša prihláška úplná. VZOR si môžete stiahnuť TU
 • Nezabudnite sa na 3. strane PODPÍSAŤ.
 • Prihlášku so všetkými prílohami odošlite na adresu fakulty (rozhodujúci je dátum pečiatky na pošte - t.j. ak sa má prihláška podať do 29.2.2020, tak stačí podať prihlášku 29.2.2020 na poštu, prípadne osobne na študijnom oddelení) – zohnať veľké obálky
 • Nezabudnite podať zásielku DOPORUČENE, aby ste mali doklad o odoslaní. Podací lístok nájdete na ktorejkoľvek pošte.
 • TIP: Na odoslanie môžete použiť aj elektronický podací hárok Slovenskej pošty

  Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ

  Píšte čitateľne veľkým tlačeným písmom! Údaje neprepisujte!
  1. strana
  • Akademický rok: 2020/2021
  • Štátne občianstvo : Slovenská republika
  • Meno, priezvisko : xy
  • Ostatné identifikačné údaje : xy
  • Rodinný stav : slobodná
  • Adresa trvalého bydliska : pozor osobitne ulica a číslo
  • Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu (treba si zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške a pod.) napr.
  • Názov VŠ : Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  • Fakulta : Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica
  • Študijný program : ošetrovateľstvo
  • Forma štúdia: denná alebo externá
  • Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevujete prednášky) alebo dištančná (externá) alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia
  2. strana
  • Rok maturitnej skúšky: 2020
  • Kód strednej školy: 000607029
  • Absolvovaná SŠ: Stredná odborná škola (krížik)
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola
  • Ulica a číslo: Lúčna 2
  • Mesto (obec): Lučenec
  • PSČ: 984 17
  • Štát : Slovenská republika
  • Študijný odbor: zdravotnícky asistent
  • Kód študijného odboru: 5356M000
  • Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6
  • Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku (poradie predmetov uvádzam na koniec pokynov – Príloha 1)
  • Vyplňte z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka (potom ostatné políčka vyparafovať)
  • Prospech z 1. polroku štvrtého ročníka neuvádzajte (niektoré školy vyžadujú aj 1.polrok štvrtého– treba zistiť podľa konkrétnej školy)
  • Študijný priemer: zaokrúhľujete na 2 desatinné miesta napr. 1,56
  • V tabuľke "Klasifikácia maturitnej skúšky" vyplňte len predmet maturitnej skúšky a úroveň
  • Predmet maturitnej skúšky a úroveň
  o Slovenský jazyk a literatúra (úroveň nie je)
  o Anglický jazyk alebo nemecký jazyk (úroveň B1 alebo B2)
  o Teoretická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
  o Praktická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
  o ostatné sa nevypĺňa, ani neparafuje
  3. Strana
  • Potvrdenie o správnosti údajov
  • Správnosť údajov overí: I. Matúšková Jánošíková podľa dohody, príp. po vyučovaní, alebo aj p. M. Bakšová). K overeniu treba prefotený katalógový list.
  • Prílohy k prihláške :
  • Doložiť životopis – vzor na internetovej stránke školy
  • Doložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu)
  • Bod 3. Dopísať Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - doložiť
  • Bod 4. Ak prikladáte nejaké diplomy, certifikáty – dopísať, doložiť
  • Uveďte dátum a prihlášku podpíšte!
  4. Strana
  Je určená vysokým školám alebo fakultám (nevypisujete)
  5. strana
  Pokyny k vypisovaniu.
  Poznámka:
  Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 5 až 15 €. Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty. Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej (elektronickej alebo papierovej) prihlášky od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou a s poplatkom, akceptáciu, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s elektronickou návratkou. V zásade sa jedná o elektronické potvrdenie záujmu študovať a evidenciu poplatkov ku zápisu. Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty.
  Poradie predmetov – uvádzať na prihláške
  Slovenská jazyk a literatúra
  Anglický jazyk/Nemecký jazyk
  Etická výchova/Náboženská výchova
  Dejepis
  Občianska náuka
  Fyzika
  Chémia
  Biológia
  Geografia
  Matematika
  Informatika
  Telesná a športová výchova
  Latinský jazyk
  Anatómia a fyziológia
  Patológia
  Preventívne lekárstvo
  Organizácia zdravotníctva
  Prvá pomoc
  Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
  Zdravotnícka etika
  Sociálna starostlivosť
  Zdravie a klinika chorôb
  Základy ošetrovania a asistencie
  Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
  Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
  Show Buttons
  Hide Buttons
  error: Tento obsah je chránený!