Vysoké školy v SR 2023

Milí študenti,
vstupujete do druhého polroka a o pár mesiacov na Vás čakajú maturitné skúšky a neskôr aj rozlúčka so školou. A čo ďalej...?
Závisí len od Vás, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie - výber vhodnej vysokej školy, pri ktorom by ste mali prihliadať na svoje záujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v budúcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu práce po skončení štúdia.
V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl:
https://www.portalvs.sk/sk/terminy

Aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium na VŠ (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ....) tiež nájdete na adrese:
https://www.vysokeskoly.sk/prehlad-skol
https://www.vysokeskoly.sk/v/medicina-a-farmacia/

TLAČIVO – Prihláška na VŠ
https://www.portalvs.sk/files/cep/prihlaska1-stupen.pdf
Na stránkach jednotlivých univerzít, nájdete všetky informácie o prijímacom konaní až po možnosti uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi.
Najväčšia časť rozhodnutia ostáva na Vás.
Veľa šťastia a úspechov!

Zoznam vysokých škôl – zdravotnícke a medicínske odbory
1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave http://www.szu.sk/index.php?&menu=423&oid=#menutop
2. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici www.fzszu.sk
3. Jesseniova lekárska fakulta v Martine https://www.jfmed.uniba.sk/
4. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave https://www.fmed.uniba.sk/

5. Katolícka univerzita v Ružomberku
www.fz.ku.sk
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva
6. Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk
7. Trnavská univerzita www.truni.sk
8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/o%C5%A1e_bc22-23.pdf
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/uzs_bc22-23.pdf
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/psych_bc22.pdf

9. Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne www.portalvs.sk
10. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave http://fzv.ucm.sk
11. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
https://www.upjs.sk/public/media/0442/PODMIENKY%20PRIJATIA%20AR%2022-23%20doplnene%20o%20LAB%20po%20schvaleni.pdf
12. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave
www.vssvalzbety.sk

 

Vysoké školy v SR 2022

Naber správny kurz a pridaj sa: 👉https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

Jesseniova lekárska fakulta UK

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Vysoké školy v ČR

Univerzita Pardubice

 

Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

 

Ak ešte stále váhaš a nevieš pre akú školu sa rozhodnúť, môžeš kliknúť na link a dozvedieť sa viac o teste osobnosti, prípadne si ho aj vyskúšať:

Práve sme vstúpili do druhého polroka a onedlho na Vás čakajú písomné maturitné skúšky a neskôr aj praktické a ústne maturitné skúšky, rozlúčka so školou. A čo ďalej...? Za dverami na Vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie - výber vhodnej vysokej školy, resp. inej formy ďalšieho vzdelávania. V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môžem čiastočne pomôcť, ale najväčšia časť rozhodnutia ostáva aj tak na Vašich pleciach. Ponúkam Vám niekoľko cenných informácií ohľadne vysokých škôl, ktoré možno oslovia už aj nižšie ročníky (potrebné pouvažovať už v 3.ročníku o prípravných kurzoch napr. na Lekárske fakulty...). V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl www.portalvs.sk Nájdete tam množstvo informácii o vysokých školách. Stále aktuálne agregované informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky škôl ....) tiež nájdete na adrese: http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole, a tiež na stránkach jednotlivých univerzít, kde získate informácie o o prijímacom konaní na jednotlivé vysoké školy, o dôležitých termínoch, postupe pri podávaní prihlášky, o výške poplatkov za prijímacie konanie, výške školného, spôsobe úhrady s presnými číslami bankových účtov, o možnostiach uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi ... Pre zaujímavosť: - Študenti si vyberali VŠ najmä so zdravotníckou problematikou – stále dominuje SZU Banská Bystrica, KU Ružomberok, Fakulta ošetrovateľstva na UKF v Nitre, UPJ v Prešove Úspešnosť prijatia závisí aj od počtu vypísania prihlášok a samozrejme prípravy na prijímaciu skúšku. Pri vypisovaní prihlášok Vám odporúčam riadiť sa nasledovnými pokynmi : AKO SI PODAŤ PRIHLÁŠKU NA VŠ 2021/2022  Prihlášku na vysokoškolské štúdium je možné zakúpiť v papiernictve, vytlačiť si ju – aspoň 3 ks, alebo vypĺňať elektronicky, je to lacnejšie  Na webe vybranej univerzity skontrolujte, či škola umožňuje elektronické prihlásenie  Pri jej vypĺňaní postupujte podľa pokynov a hlavne podľa VZORU ( na našej webovej stránke)  Vyplňovať paličkovým písmom, uviesť presný názov VŠ, fakulty a odboru  Poplatok za prijímacie konanie uhradíte na pošte formou poštovej poukážky alebo bankovým prevodom na účet fakulty (zohnať poštové poukážky)  Potvrdenie o zaplatení (poštovú poukážku či výpis z účtu) si ponecháte. Zhotovíte jeho kópiu a vlepíte ju do prihlášky na tretiu stranu.  Vyplnenú prihlášku /známky a priemery/ vám skontroluje a potvrdí svojím podpisom výchovná poradkyňa (prípadne naša administratívna pracovníčka) .  Do prihlášky budete vypisovať kód našej školy, ktorý je 000607029 a kód študijného odboru budete uvádzať 5356M000  V prípade, že škola požaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, navštívte aj s prihláškou svojho obvodného lekára (naša p. doktorka MUDr. Kovácsiková Vám bude taktiež ochotná poskytnúť potvrdenie vo svojej ambulancii za symbolický poplatok)  Nezabudnite na štrukturovaný životopis, bez ktorého nebude vaša prihláška úplná. Nezabudnite sa na 3. strane PODPÍSAŤ.  Prihlášku so všetkými prílohami odošlite na adresu fakulty (rozhodujúci je dátum pečiatky na pošte - t.j. ak sa má prihláška podať do 28.2.2021, tak stačí podať prihlášku 28.2.2021 na poštu, prípadne osobne na študijnom oddelení) – zohnať veľké obálky  Nezabudnite podať zásielku DOPORUČENE, aby ste mali doklad o odoslaní (ďalšia úloha – zohnať podací lístok – z pošty). Pokyny na vypĺňanie prihlášky nájdete aj na našej stránke školy, kde sa budú aktualizovať aj ďalšie informácie (prijímacie skúšky, pokyny pri odvolaní...). Netreba zabudnúť, že prijatie na VŠ je priamo úmerné tomu ako na strednej škole zmaturujete, preto Vám držím palce a želám chuť učiť sa a dobre sa pripraviť na maturity. Dúfam, že som Vás oslovila a teším sa na našu spoluprácu. V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie ma môžete kontaktovať v čase vyučovania cez prestávky, po vyučovaní alebo kedykoľvek cez správu v EduPage. PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková
AKO SI PODAŤ PRIHLÁŠKU NA VŠ 2021/2022 Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva do 28. februára 2021, resp. do 31. marca 2021  Prihlášku na vysokoškolské štúdium je možné zakúpiť v papiernictve – aspoň 3 ks, väčšinou vypĺňať elektronicky, je to lacnejšie  Na webe vybranej univerzity skontrolujte, či škola umožňuje elektronické prihlásenie  Pri jej vypĺňaní postupujte podľa pokynov a hlavne podľa VZORU (nájdete na nástenke alebo našej webovej stránke)  Vyplňovať paličkovým písmom, uviesť presný názov VŠ, fakulty a odboru  Poplatok za prijímacie konanie uhradíte na pošte formou poštovej poukážky alebo bankovým prevodom na účet fakulty (zohnať poštové poukážky)  Potvrdenie o zaplatení (poštovú poukážku či výpis z účtu) si ponecháte. Zhotovíte jeho kópiu a vložíte ju do prihlášky.  Vyplnenú prihlášku /známky a priemery/ vám skontroluje a potvrdí svojím podpisom výchovná poradkyňa (prípadne naša administratívna pracovníčka) .  Do prihlášky budete vypisovať kód našej školy, ktorý je 000607029 a kód študijného odboru budete uvádzať 5356M000  V prípade, že škola požaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, navštívte aj s prihláškou svojho obvodného lekára (naša pani doktorka MUDr. Kovácsiková Vám bude taktiež ochotná poskytnúť potvrdenie vo svojej ambulancii za symbolický poplatok)  Nezabudnite na štrukturovaný životopis, bez ktorého nebude vaša prihláška úplná. Nezabudnite sa na 3.strane PODPÍSAŤ.  Prihlášku so všetkými prílohami odošlite na adresu fakulty– zohnať veľké obálky  Nezabudnite podať zásielku DOPORUČENE, aby ste mali doklad o odoslaní (ďalšia úloha – zohnať podací lístok – z pošty).

Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ

Píšte čitateľne veľkým tlačeným písmom! Údaje neprepisujte!
1. strana
• Akademický rok: 2021/2022 • Štátne občianstvo : Slovenská republika • Meno, priezvisko : xy • Ostatné identifikačné údaje : xy • Rodinný stav : slobodná • Adresa trvalého bydliska : pozor osobitne ulica a číslo • Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu (treba si zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške a pod.) napr. • Názov VŠ : Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava • Fakulta : Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica • Študijný program : ošetrovateľstvo • Forma štúdia: denná alebo externá • Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevujete prednášky) alebo dištančná (externá) alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia
2. strana
• Rok maturitnej skúšky: 2021 • Kód strednej školy: 000607029 • Absolvovaná SŠ: Stredná odborná škola (krížik) • Názov: Stredná zdravotnícka škola • Ulica a číslo: Lúčna 2 • Mesto (obec): Lučenec • PSČ: 984 17 • Štát : Slovenská republika • Študijný odbor: zdravotnícky asistent • Kód študijného odboru: 5356M000 • Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6 • Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku (poradie predmetov uvádzam na koniec pokynov – Príloha 1) • Vyplňte z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka (potom ostatné políčka vyparafovať) • Prospech z 1. polroku štvrtého ročníka neuvádzajte (niektoré školy vyžadujú aj 1.polrok štvrtého– treba zistiť podľa konkrétnej školy) • Študijný priemer: zaokrúhľujete na 2 desatinné miesta napr. 1,56 • V tabuľke "Klasifikácia maturitnej skúšky" vyplňte len predmet maturitnej skúšky a úroveň • Predmet maturitnej skúšky a úroveň o Slovenský jazyk a literatúra (úroveň nie je) o Anglický jazyk alebo nemecký jazyk (úroveň B1 alebo B2) o Teoretická časť odbornej zložky (úroveň nie je) o Praktická časť odbornej zložky (úroveň nie je) o ostatné sa nevypĺňa, ani neparafuje
3. Strana
• Potvrdenie o správnosti údajov
• Správnosť údajov overí: I. Matúšková Jánošíková podľa dohody, príp. po vyučovaní, alebo aj p. M. Bakšová). K overeniu treba prefotený katalógový list.
• Prílohy k prihláške :
• Doložiť životopis – vzor na internetovej stránke školy
• Doložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu)
• Bod 3. Dopísať Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - doložiť
• Bod 4. Ak prikladáte nejaké diplomy, certifikáty – dopísať, doložiť
• Uveďte dátum a prihlášku podpíšte!
4. Strana
Je určená vysokým školám alebo fakultám (nevypisujete)
5. strana
Pokyny k vypisovaniu.
Poznámka:
Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 5 až 15 €. Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty. Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej (elektronickej alebo papierovej) prihlášky od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou a s poplatkom, akceptáciu, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s elektronickou návratkou. V zásade sa jedná o elektronické potvrdenie záujmu študovať a evidenciu poplatkov ku zápisu. Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty.
Poradie predmetov – uvádzať na prihláške
Slovenská jazyk a literatúra
Anglický jazyk/Nemecký jazyk
Etická výchova/Náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Matematika
Informatika
Telesná a športová výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Sociálna starostlivosť
Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a asistencie
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia