Vyradenie absolventov online
25. mája 2020
Slávnostné vyradenie absolventov
29. mája 2020

Mám maturitné vysvedčenie, čo teraz?

Štúdium na strednej škole je za mnou. Aké povinnosti na mňa čakajú? Môžem si po skončení školy urobiť posledné prázdniny? Môžem alebo musím sa hlásiť na úrad práce?

Včerajším dňom sa štúdium pre štvrtákov na škole skončilo. Niektorí sa budú pripravovať na prijímacie skúšky na vysokú školu, iní začínajú s hľadaním práce a iní si budú ešte užívať prázdniny. Pre každého zo štvrtáka ale čakajú určité „vybavovačky“, ktoré súvisia so zdravotným poistením, poberaním rodinných prídavkoch a iné. Niekoľko možných informácií z úradu práce si môžete preštudovať nasledovne :

Zo strednej školy na vysokú školu

Študenti sú na účely zdravotného poistenia považovaní za tzv. poistencov štátu, poistné na zdravotné poistenie platí za nich štát. Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

Denná forma

– na úrad práce sa nehlásite, ak ste prijatý na VŠ, nachádzate sa v sústavnej príprave na povolanie

– keďže zostávate študentom a poistencom štátu, zdravotné poistenie platiť nemusíte

Externá forma

– prihlasujete sa na úrad práce za podmienok, ako keby ste na VŠ nešli študovať, o tom, že si budete rozširovať vzdelanie však vyrozumiete úrad práce a predložíte im o tom potvrdenie,

ak sa nezaevidujete na úrade práce, musíte si platiť zdravotné poistenie zo svojho vrecka

Neprijali vás na vysokú školu?

Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky. Absolventi stredných škôl, ktorí nebudú prijatí na vysokú školu, majú nárok na “posledné” “prázdniny” – do konca školského roka, t. j. do 31. augusta, najdlhšie do tohto dňa bude štát platiť za nich poistné na zdravotné poistenie.

Povinnosť oznamovať Zdravotnej poisťovni ukončenie štúdia však absolventi nemajú, takisto nemajú žiadne povinnosti ani voči Sociálnej poisťovni (s výnimkou študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok).

Absolventi a nárok na prídavok na dieťa, daňový bonus

Absolvent strednej školy sa považuje za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole.

Bez ohľadu na to, či sa absolvent strednej školy po maturite zamestná alebo eviduje na Úrade práce, bude mať jeho rodič (oprávnená osoba) nárok na prídavok na dieťa aj počas posledných prázdnin po skončení strednej školy (do 31. augusta). To isté platí aj pre daňový bonus. Posledný prídavok na dieťa bude vyplatený najneskôr v septembri (za mesiac august).

Nárok na podporu v nezamestnanosti

Po skončení školy nemáte nárok na podporu. Môžete však požiadať o inú dávku.

Absolvent po evidovaní sa na úrade práce má nárok na dávku v hmotnej núdzi.

Žiadosť si môžete podať na odbore sociálnych vecí úradu práce. Ak po škole bývate u rodičov, posudzuje sa aj ich plat. Takže ak je dostatočne vysoký, nárok na dávku nemáte.

Po maturite do práce

Ak sa absolvent SŠ hneď po ukončení strednej školy zamestná, vznik pracovného pomeru oznámi Zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ, ktorý za neho platí aj poistné.

Ak po skončení SŠ odíde absolvent pracovať do zahraničia, má povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru v zahraničí. Je tiež potrebné vrátiť preukaz poistenca. Zdravotné poistenie mu vznikne v cudzine. Na Slovensku už nebude poistený, nemusí platiť poistné. 

Nezamestnaný absolvent a úrad práce

Absolventi stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. nie sú povinní hlásiť sa na Úrade práce po maturite ako nezamestnaní. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné, nie je to povinnosť.

Ak sa absolvent SŠ k 1. septembru nezamestná, môže si podať na Úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade bude za uchádzača o zamestnanie platiť poistné na zdravotné poistenie štát.

Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota (od 1.9.). Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámi zdravotnej poisťovni, že je absolvent zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Absolvent SŠ, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.

Najneskôr do 9. septembra sa musí vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ a za september už má povinnosť sám platiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2020 je pre samoplatiteľa mesačne 70,91 €

Čo budem potrebovať pri návšteve na úrade práce?

  •  Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (nájdete na úrade)
  •  platný občiansky preukaz
  •  maturitné vysvedčenie
  •  potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
  •  vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium

Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni

Voči Sociálnej poisťovni nemajú študenti v zásade žiadne povinnosti z dôvodu začiatku, ukončenia, predĺženia, prípadne prerušenia štúdia – nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať a ani platiť poistné (určité oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni má len ten študent, ktorý poberá zo Sociálnej poisťovne sirotský dôchodok)

Možnosti absolventa SŠ – zhrnutie

  • Ak sa absolvent strednej školy zamestná, na úrad doručí doklad o ukončení štúdia kvôli zastaveniu vyplácania prídavku na dieťa. Vyplácanie prídavku na dieťa bude zastavené po ukončení školského roka to je 31.8.2020
  • Ak chce požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže tak urobiť do siedmych kalendárnych dní od ukončenia sústavnej prípravy na povolanie to je od ukončenia štúdia, ktoré trvá do 31.8.2020. Úradu doloží doklad o vzdelaní (maturitné vysvedčenie).
  • Študent, ktorý pokračuje v štúdiu na vysokej škole na úrad doručí doklad o ukončení štúdia na strednej škole a po zápise na VŠ doručí úradu potvrdenie o návšteve školy kvôli vyplácania prídavku na dieťa. Evidovať, ako uchádzač o zamestnanie sa nemusí.

Dúfam, že „zúžitkujete“ nasledovné informácie a pomôžu vám úspešne naštartovať váš ďalší osobný a pracovný život. Nech sa darí…

PS : Nezabudnite po zmaturovaní odoslať overené kópie –  vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie na príslušnú vysokú školu. V prípade neprijatia na vysokú školu napísať odvolanie.

Zdroj : https://www.rodinka.sk/vazne-veci/stat-pre-rodinu/povinnosti-po-ukonceni-studia/http://www.upsvar.sk .