Aktuálne informácie o opatreniach v škole proti pandémii.

Informácie  pre Zákonného zástupcu žiaka, dospelého žiaka:

  • Zabezpečiť pre svoje dieťa/seba každý deň dve rúška ( jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby + 1 v skrinke) a jednorazové papierové utierky
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa/seba podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo zástupkyňu riaditeľa školy – Mgr. Bolčovú. Povinnosťou zákonného zástupcu/dospelého žiaka je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Je možné ho zaslať prostredníctvom EDUpage + priložiť záznam o samoteste.
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Viac na … ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Rúško je povinné po celý čas v interiéri, aj v triede – viac v DESATORE!