Extra hodiny

Cieľ podaktivity: Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej gramotnosti a jazykové a IKT zručnosti prostredníctvom uplatnenia extra hodín a zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy.

Popis: Moderná vedomostná spoločnosť potrebuje v dnešnej dobe ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. V posledných rokoch môžeme aj na základe medzinárodných meraní pozorovať u žiakov nižšiu úroveň jednotlivých gramotností, ktoré sú nevyhnutné pre pracovný život v porovnaní s inými krajinami. Medzi žiakmi sa objavili rôzne problémy: problémy s gramatikou, výrazne sa im znížila úroveň slovnej zásoby a zároveň u nich klesá schopnosť čítať text s porozumením, majú nedostatočné logické myslenie, prírodovedné predmety sú pre nich málo atraktívne, vyskytujú sa problémy s počtami v rámci predmetu matematika, nevedia využívať matematiku v rôznych súvislostiach v praktickom živote, čo negatívne ovplyvňuje aj finančnú gramotnosť. Nakoľko vnímame klesajúci záujem zo strany žiakov o matematiku a prírodovedné predmety a zároveň vnímame nedostatky v rámci čitateľskej gramotnosti potrebujeme súčasný vzdelávací proces doplniť o extra hodiny, prostredníctvom ktorých budú môcť naši pedagógovia za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania podporujúce rozvoj čitateľských, matematických, finančných a prírodovedných gramotností a rozvíjať jazykové a IKT zručnosti.

Počas realizácie extra hodín v rámci projektu sa školy budú snažiť implementovať inovatívne metódy a formy vyučovania so zameraním sa na všetky gramotnosti. Využívať budú interaktívne a digitálne vyučovanie, nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagogickí zamestnanci školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov, t. j. porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch žiakmi, s väzbou na matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebných pomôcok, ako sú napr.: metódy projektového a problémového vyučovania, zážitkové učenie, situačné a inscenačné, prezentačné metódy, napr. prezentácie prác z vlastnej tvorby žiakov, aktivity s využitím internetu, tlačených a elektronických médií a knižníc, didaktické hry, úlohy, príklady na rozvíjanie a testovanie kompetencií, výskumná činnosť a pozorovanie, induktívne metódy, t. z. používať veľa názorných úloh a dostatok cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva, metódy rozvoja kritického myslenia a modelové situácie.

Voľba vyučovacích metód a foriem bude v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vzdelávacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať spomenuté alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Princíp metodológie aktivity je založený na osvojovaní PISA gramotnosti, využívaní moderných vyučovacích prostriedkov prostredníctvom moderných foriem a metód vzdelávania cieľovej skupiny žiakov a tiež uplatňovaní individuálneho prístupu učiteľa a žiaka. Aktivitu zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci stredných odborných škôl s primeranou praxou vo výučbe cieľovej skupiny.

V rámci realizácie aktivity na vybraných školách zavedieme extra hodiny v troch rôznych variantoch:

  • extra hodina – extra hodina, ktorá vznikne navyše oproti aktuálnemu počtu hodín v rámcovom učebnom pláne
  • extra hodina delená na menšie skupiny – extra hodina, ktorá vznikne navyše oproti aktuálnemu počtu hodín v rámcovom učebnom pláne a ktorá sa zároveň rozdelí na menšie skupiny
  • delená extra hodina – extra hodina, ktorá vznikne rozdelením existujúcej hodiny na menšie skupiny žiakov nad rámec povinného delenia, v RUP vyznačená formou poznámky pod čiarou

Počas realizácie projektu plánujú školy zaviesť extra hodiny podľa priloženého rámcového učebného plánu. Niektoré hodiny vzniknú rozdelením existujúcej vyučovacej hodiny na dve-tri skupiny žiakov nad rámec povinného delenia, aby sa vytvoril časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovanej problematiky na danom predmete, čím vznikne 1 extra hodina navyše, ktorá bude v rámcovom učebnom pláne uvedená v poznámkach pod čiarou. Rozdelením triedy na menšie skupiny vznikne extra hodina, na ktorej môžu žiaci pracovať v menších skupinkách a lepšie si tak precvičiť jednotlivé kompetencie. Stanovený rozsah aj obsah učiva v rámci extra hodín bude aj naďalej v súlade so štátnym aj školským vzdelávacím programom.

Extra hodiny sa budú realizovať od septembra 2020 do júna 2022. Extra hodina bude zaradená v rozvrhu medzi povinnými a voliteľnými hodinami, ale bude hradená zvlášť z projektu. Učitelia sa budú venovať rozvoju jednotlivých gramotnosti žiakov, budú postupovať alternatívnymi vyučovacími postupmi, používať alternatívne učebné texty a didaktické pomôcky na zlepšenie predstavivosti a študijných výsledkov žiakov.

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!