Extra hodiny

Cieľ podaktivity: Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej gramotnosti a jazykové a IKT zručnosti prostredníctvom uplatnenia extra hodín a zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy.

Popis: Moderná vedomostná spoločnosť potrebuje v dnešnej dobe ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. V posledných rokoch môžeme aj na základe medzinárodných meraní pozorovať u žiakov nižšiu úroveň jednotlivých gramotností, ktoré sú nevyhnutné pre pracovný život v porovnaní s inými krajinami. Medzi žiakmi sa objavili rôzne problémy: problémy s gramatikou, výrazne sa im znížila úroveň slovnej zásoby a zároveň u nich klesá schopnosť čítať text s porozumením, majú nedostatočné logické myslenie, prírodovedné predmety sú pre nich málo atraktívne, vyskytujú sa problémy s počtami v rámci predmetu matematika, nevedia využívať matematiku v rôznych súvislostiach v praktickom živote, čo negatívne ovplyvňuje aj finančnú gramotnosť. Nakoľko vnímame klesajúci záujem zo strany žiakov o matematiku a prírodovedné predmety a zároveň vnímame nedostatky v rámci čitateľskej gramotnosti potrebujeme súčasný vzdelávací proces doplniť o extra hodiny, prostredníctvom ktorých budú môcť naši pedagógovia za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania podporujúce rozvoj čitateľských, matematických, finančných a prírodovedných gramotností a rozvíjať jazykové a IKT zručnosti.

Počas realizácie extra hodín v rámci projektu sa školy budú snažiť implementovať inovatívne metódy a formy vyučovania so zameraním sa na všetky gramotnosti. Využívať budú interaktívne a digitálne vyučovanie, nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagogickí zamestnanci školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov, t. j. porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch žiakmi, s väzbou na matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebných pomôcok, ako sú napr.: metódy projektového a problémového vyučovania, zážitkové učenie, situačné a inscenačné, prezentačné metódy, napr. prezentácie prác z vlastnej tvorby žiakov, aktivity s využitím internetu, tlačených a elektronických médií a knižníc, didaktické hry, úlohy, príklady na rozvíjanie a testovanie kompetencií, výskumná činnosť a pozorovanie, induktívne metódy, t. z. používať veľa názorných úloh a dostatok cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva, metódy rozvoja kritického myslenia a modelové situácie.

Voľba vyučovacích metód a foriem bude v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vzdelávacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať spomenuté alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Princíp metodológie aktivity je založený na osvojovaní PISA gramotnosti, využívaní moderných vyučovacích prostriedkov prostredníctvom moderných foriem a metód vzdelávania cieľovej skupiny žiakov a tiež uplatňovaní individuálneho prístupu učiteľa a žiaka. Aktivitu zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci stredných odborných škôl s primeranou praxou vo výučbe cieľovej skupiny.

V rámci realizácie aktivity na vybraných školách zavedieme extra hodiny v troch rôznych variantoch:

  • extra hodina – extra hodina, ktorá vznikne navyše oproti aktuálnemu počtu hodín v rámcovom učebnom pláne
  • extra hodina delená na menšie skupiny – extra hodina, ktorá vznikne navyše oproti aktuálnemu počtu hodín v rámcovom učebnom pláne a ktorá sa zároveň rozdelí na menšie skupiny
  • delená extra hodina – extra hodina, ktorá vznikne rozdelením existujúcej hodiny na menšie skupiny žiakov nad rámec povinného delenia, v RUP vyznačená formou poznámky pod čiarou

Počas realizácie projektu plánujú školy zaviesť extra hodiny podľa priloženého rámcového učebného plánu. Niektoré hodiny vzniknú rozdelením existujúcej vyučovacej hodiny na dve-tri skupiny žiakov nad rámec povinného delenia, aby sa vytvoril časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovanej problematiky na danom predmete, čím vznikne 1 extra hodina navyše, ktorá bude v rámcovom učebnom pláne uvedená v poznámkach pod čiarou. Rozdelením triedy na menšie skupiny vznikne extra hodina, na ktorej môžu žiaci pracovať v menších skupinkách a lepšie si tak precvičiť jednotlivé kompetencie. Stanovený rozsah aj obsah učiva v rámci extra hodín bude aj naďalej v súlade so štátnym aj školským vzdelávacím programom.

Extra hodiny sa budú realizovať od septembra 2020 do júna 2022. Extra hodina bude zaradená v rozvrhu medzi povinnými a voliteľnými hodinami, ale bude hradená zvlášť z projektu. Učitelia sa budú venovať rozvoju jednotlivých gramotnosti žiakov, budú postupovať alternatívnymi vyučovacími postupmi, používať alternatívne učebné texty a didaktické pomôcky na zlepšenie predstavivosti a študijných výsledkov žiakov.

1. ročník

Extra hodina : Zdravie a klinika chorôb – odborný predmet, vznikne delením existujúcej hodiny
Predmet Zdravie a klinika chorôb je jedným z prvých odborných predmetov na strednej škole. V rámci tejto delenej extra hodiny sa chceme venovať rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a zručností (technika čítania, plynulé hlasné čítanie, čítanie s porozumením, informatívne čítanie veku primeraných textov rozličného žánru). Žiaci si osvoja rôzne stratégie získavania, spracovania a využitia informácií (schopnosť vyhľadávania, zisťovania a spracovania základných i špecifických informácií z textov – rôzne odborné články). V rámci predmetu majú žiaci aktívne vyhľadávať na internete novinky v oblasti zdravotníctva a následne s učiteľom analyzovať krátke texty. Ich úlohou bude text zostručniť a krátkym opisom sumarizovať hlavnú ideu. Paralelným cieľom bude rozvoj IKT zručností – vyhľadávanie informácií, tvorba prezentácií, práca s E-Beam tabuľou, vypĺňanie elektronických testov (po schválení projektu a možnosti vytvorenia počítačovej učebne pre 30 žiakov). Extra hodina bude delená aj vzhľadom na lepšiu aklimatizáciu žiakov na výchovnovzdelávací proces, pri prechode zo základnej školy na strednú (vzdelávací štandard predmetu je pre žiakov úplne odlišný od predmetov vyučovaných na základných školách). Ciele a realizácia bude upravená s ohľadom na žiakov z menšinových či znevýhodnených komunít, alebo zo sociálne – znevýhodneného prostredia, hlavne s ohľadom na (ne)dostupnosť IT technológií a internetu, prípadne zhoršenú zručnosť v tejto oblasti, individuálnym prístupom a zabezpečením hardvérového a softvérového vybavenia.
Link

Extra hodina : Občianska náuka - vznikne delením existujúcej hodiny
Predmet Občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Mal by otvárať cestu k realistickému pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Tento všeobecnovzdelávací predmet by mal naštartovať životnú cestu žiakov k ich budúcemu povolaniu a sebarealizácii. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. V 1. ročníku sa predmet vyučuje v rámci dvojhodinovej dotácie. Delením jednej hodiny by sme chceli podporiť rozvíjanie najmä finančnej gramotnosti vrátane základov podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Taktiež podporíme čitateľskú gramotnosť a v rámci tematického celku globálne témy v dnešnom svete aj prírodovednú gramotnosť. Viaceré tematické celky sú koncipované na finančnú gramotnosť a delením triedy vznikne priestor pre prácu s menšou skupinou žiakov pri vypĺňaní rôznych online dotazníkov (čo podporí aj IKT zručnosti), pracovných listov, vytváraní osobného finančného plánu každého žiaka, vyhľadávaním užitočných zdrojov pre zvyšovanie finančnej gramotnosti (s využitím tabletov). Ciele a vlastná realizácia bude upravená s ohľadom na žiakov z menšinových či znevýhodnených komunít, alebo zo sociálne – znevýhodneného prostredia.
Link
2. ročník

Extra hodina : Administratíva a zdravotnícka dokumentácia – odborný predmet, vznikne pridaním jednej hodiny k jednej existujúcej hodine.

Predmet administratíva a zdravotnícka dokumentácia na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti v spracovávaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení dokumentácie v zdravotníctve.

Výrazne využíva medzipredmetové vzťahy – poznatky a zručnosti žiakov z odborných predmetov a všeobecnovzdelávacích - informatiky, matematiky a slovenského jazyka. Tým prispieva k podpore a k zvýšeniu čitateľskej, matematickej a aj finančnej gramotnosti. Podľa nového štátneho vzdelávacie programu pre študijný odbor Praktická sestra zo dňa 16. júla 2019 sa predmet Administratíva a zdravotnícka dokumentácia vyučuje iba v 2. ročníku. Predtým výučba prebiehala aj v 3. ročníku. Z predmetu boli vynechané témy – Platobný styk, Zamestnanecké písomnosti, Úradné písomnosti a Organizácia písomného styku. Pridaním jednej hodiny sa zameriame na obsahový a výkonový štandard týchto prierezových tém, čím budeme rozvíjať najmä čitateľskú a finančnú gramotnosť. Tematický celok Platobný styk spolu so Zamestnaneckými písomnosťami vnímame ako vhodný základ rozvoja finančnej gramotnosti žiaka a je predpokladom jednoduchšieho štartu do pracovného života po ukončení stredoškolského vzdelávania. Na rozvoj matematickej gramotnosti využijeme tematický celok Tvorba a prezentácia ročníkových prác s podporou informačno–komunikačných technológií. Pri jednotlivých tematických celkoch mienime klásť dôraz na rozvoj IKT zručností – bezhotovostný platobný styk, internetbanking, zhotovovanie objednávok, faktúr, vyhľadávanie možných pracovných pozícií, koncipovanie žiadostí do zamestnania, životopisu, ročníkových prác...

V rámci predmetu pripravíme pre žiakov rôzne modelové situácie pre lepšiu názornosť možných krízových situácií v živote. Hlavným cieľom predmetu bude, aby absolvent získané vedomosti a zručnosti vedel využiť v osobnom a aj pracovnom živote, aby sa vedel uplatniť na trhu práce.
Link
3. ročník

Extra hodina : CLIL – vytvorenie novej extra hodiny

Jednou z možností ako zvýšiť efektívnosť rozvíjania jazykových zručností žiakov je integrácia metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) do vyučovacieho procesu. CLIL je metóda, ktorá využíva interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup k vyučovaniu cudzieho jazyka a ďalšieho predmetu, čím dáva žiakom možnosť používať nadobudnuté jazykové zručnosti v prirodzenej zmysluplnej komunikácii a využívať jazyk ako prostriedok komunikácie a zároveň ako prostriedok učenia sa. CLIL tak významnou mierou prispieva k rozvoju jazykových kompetencií, pretože žiaci majú príležitosť precvičovať si jazykové zručnosti v autentických situáciách. Vznikom extra hodiny CLIL sa zameriame aj na podporu IKT zručností. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu CLIL patria aj aktivizujúce didaktické metódy, činnosti podporujúce zvýšenú myšlienkovú aktivitu žiakov prostredníctvom výučbových programov a prístupom k internetu v multimediálnych učebniach. Mnohé bežné komunikačné situácie sú zaznamenané na videách, CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu predstavuje možnosti simulácie každodenných komunikačných situácií, precvičovania gramatických javov, získavania informácií o anglicky a nemecky hovoriacich krajinách v oblasti krajinovedy ako i čítanie anglických či nemeckých textov.

Výučba bude prebiehať v dvoch multimediálnych učebniach a v bežnej triede s možným využívaním tabletov a v odborných laboratórnych učebniach, ktoré simulujú prirodzené podmienky nemocničnej izby (možnosť presunu tabletov). Po každom tematickom celku žiaci spolu v koordinácií s učiteľmi zhotovia video pomocou vizualizéra alebo kamery a sprístupnia na webovskú stránku školy a EDU Page. Zhotovené videá budú slúžiť na zopakovanie jednotlivých tém po ich odučení, prípadne aj v ďalšom školskom roku – ako príprava na maturitnú skúšku. Absolvovaním hodiny CLIL budú žiaci pripravení na aktívnu komunikáciu s klientmi počas zahraničných stáží– v zdravotníckom zariadení alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách v rámci schválených projektov Erasmus+.
Link
4. ročník

Extra hodina : Odborný seminár – vytvorenie novej extra hodiny

Predmet Odborný seminár je koncipovaný vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania. Poskytuje poznatky nevyhnutné pre formovanie a rozvíjanie logického, tvorivého myslenia a konania žiaka, pôsobí na formovanie osobnosti žiaka. Učí žiaka ako prakticky aplikovať vedomosti získané v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch do reálnych podmienok zdravotníckej praxe. Poskytuje holistický pohľad na človeka ako bio-psycho-sociálnu a spirituálnu bytosť v kontexte filozofie zdravia. Predmet poskytuje systém poznatkov na realizáciu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta/klienta formou ošetrovateľského procesu s podporou čitateľskej gramotnosti. Profesijná komunikácia poskytuje žiakovi poznatky pre nadväzovanie kontaktov a tímovú spoluprácu. Realizovaním širokej škály vyučovacích metód a foriem sa vytvárajú podmienky pre rozvíjanie vzťahovo-postojových a intelektuálnych spôsobilostí odborného vzdelania. Riešenie prípadových štúdií je zamerané na čitateľskú gramotnosť s využitím prepojenia teórie s praxou. Extra hodina Odborný seminár bude delená na 3 skupiny, čo umožní vytvoriť úzku spoluprácu žiakov s učiteľom pri riešení problémových úloh, priamo odvodených z reálnej praxe. Na tomto predmete sa budeme snažiť rozvíjať schopnosť žiaka pochopiť, analyzovať a správne stanoviť ciele a stratégie riešenia rôznych situácií, ktoré môžu vzniknúť v interakcii s pacientom. Pripravíme modelové situácie a rozanalyzujeme jednotlivé prípadové štúdie – kazuistiky, ktoré boli žiakmi zaznamenané počas klinickej praxe + sa zameriame na nové poznatky z praxe.

Výučba bude prebiehať v dvoch multimediálnych učebniach s využívaním interaktívnej tabule, a v jednej učebni s využitím tabletov. Žiaci priebežne absolvujú vzdelávanie prostredníctvom aktivizujúcich prezentácií, e-Beam a projektového vyučovania, čo prispeje k zvyšovaniu kompetencií žiakov v práci s informačno–komunikačnými technológiami. K zvýšeniu čitateľskej gramotnosti bude prispievať analýza jednotlivých prípadových štúdií.
Link