Výzva : Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Zameranie projektu : Podpora škôl pri uplatňovaní a zavádzaní nadpredmetového hodnotového vzdelávania zameraného tak, aby sa o hodnotách nehovorilo iba na hodinách etickej/náboženskej výchovy alebo vo formálnom etickom kódexe zamestnancov, ale aby bola podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania živá v učiteľskom zbore, v triede na ktoromkoľvek vyučovacom predmete, aj v celoškolských aktivitách a pri aplikovaní princípu kritického myslenia.

Cieľ : Začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov – a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom:

  • Je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka, vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy;
  • Je samozrejmosťou overovanie faktov, rešpektovanie výsledkov vedeckého bádania a odmietanie neoverených a nepravdivých informácií a prezentácie názorov založených na dezinformáciách.

Trvanie : december 2023 – Marec 2024

Schválený rozpočet : 2410 €

Realizácia :

  1. Multimediálny motivačný koncert pre študentov školy – kultúrne podujatie spojený s hudbou a kvízom
  2. Nákup pracovných zošitov – Kritické myslenie (Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne. Je aktuálne jedinou ucelenou edukačnou

               publikáciou svojho druhu)

  • Realizovanie prednášok – spolupráca s OZ Preventista (1 prednáška pre PZ v

trvaní 2 hodiny), prednáška v 1., 2. a 3. ročníkoch

  • Publikovanie článku v regionálnych novinách