PRAKTICKÁ SESTRA

denné štúdium - 5361 M

DSC_0437-c-e1497873859614
štvorročné denné štúdium s maturitou - otvárame 2 triedy
Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa a je zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvrtáci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Samotné zameranie školy na pomoc ľuďom v núdzi predurčuje, akí žiaci sa sem hlásia. Aj preto má škola minimum závažných výchovných problémov. Profesia zdravotníckeho pracovníka je náročná po fyzickej i psychickej stránke a bez srdca a disciplíny ju dobre robiť nemožno. Výchova na SZŠ Lučenec má rodinný charakter. Pri priemernom počte, ktorý mierne prevyšuje 200 žiakov, sa len ťažko sa dá triednemu „ujsť spod dohľadu“. Ak sa nejaké výchovné problémy vyskytnú, hneď sa aj riešia. Žiaci sú vďaka kvalitnému protidrogovému programu, práci triednych učiteľov, odborných učiteľov a spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Lučenci pripravení čeliť závislostiam i pomôcť svojmu okoliu. Výchova je pevnou súčasťou nielen teoretických hodín a praktického vyučovania v nemocnici a zariadeniach sociálnej starostlivosti, ale i akcií mimo vyučovania. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní
Viac informácií

PRAKTICKÁ SESTRA

externé pomaturitné štúdium 5361 N

DSC_0437-b
Dvojročné večerné pomaturitné štúdium - otvárame každý druhý rok
- štúdium je bezplatné - určené pre absolventov stredných škôl s maturitou
- podmienky prijatia sú uvedené tu
prihláška musí byť podaná do 31. mája
- štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou – praktickou maturitnou skúškou a ústnou maturitnou skúškou z teoretických odborných predmetov
- študenti týždenne absolvujú 15 vyučovacích hodín, to znamená 2 dni v týždni - zároveň počas štúdia absolvujú odbornú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, gynekologicko-pôrodnícke odd., detské odd, neurologické odd. a domov dôchodcov ) - odborná prax sa absolvuje v prvom ročníku každý druhý týždeň a v druhom ročníku každý týždeň - podmienkou postupu do druhého ročníka a v druhom ročníku k maturitnej skúške je nutnosť absolvovania 90% praktického vyučovania
Viac informácií

Preškolenie zdravotníckych asistentov

navýšenie kompetencií
DSC_0403-–-kópia
Riaditeľ školy oznamuje zamestnávateľom a absolventom školy, ktorí zmaturovali v roku 2013 a skôr, že škola organizuje preškolenia na vyššie kompetencie. Preškolenie realizujeme v zmysle vyhlášky č. 28/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. Absolventi, ktorí zmaturovali pred rokom 2009 musia mať absolvované aj školenie „A“ (subcutánne injekcie). Školenie zabezpečuje zamestnávateľ po dohode so SZŠ – v prípade individuálnych prihlášok je potrebné počítať s navýšením ceny školenia podľa vzorca v ekonomickej smernici (menej frekventantov – vyššia rozpočítaná cena).
Viac informácií

Sanitár

DSC_0561-–-kópia
- Učebný odbor - kód 5371 H -externé jednoročné večerné štúdium pre absolventov strednej školy (aspoň výučný list). v tomto školskom roku neotvárame - Štúdium je bezplatné, organizované v rozsahu 15 hodín týždenne , to znamená 3 dni v týždni, zvyčajne je to v jeden deň teoretické hodiny - Zdravoveda, Sanitárstvo a Prvá pomoc a 2 dni odborná klinická prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení ( interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, detské odd, odd. centrálnej sterilizácie a domov dôchodcov ...) - Štúdium končí záverečnou skúškou – praktickou záverečnou skúškou a ústnou záverečnou skúškou z teoretických odborných predmetov. Výstupom je výučný list. Podmienky prijatia na štúdium - podanie prihlášky s potvrdením zdravotnej spôsobilosti do 31. mája - zvládnutie prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Prírodopis - formou testu. (rozsah učiva ZŠ) - doloženie výučného listu, alebo maturitné vysvedčenia.
Viac informácií

Škola poskytuje vzdelávanie v schválených odboroch v rozsahu stanovenom v školskom vzdelávacom programe a aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom 138/2019 Z.z.