Klub inovácií a čitateľskej gramotnosti

Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Nároky na čitateľskú zručnosť sa stále zvyšujú a jednotlivci sa ocitajú pred nutnosťou pracovať s textovými informáciami novými a komplikovanejšími spôsobmi. Ukazuje sa, že čoraz viac žiakov a dospelých osôb má problém so základnými jazykovými zručnosťami, ako je napríklad slovná zásoba a jazyková vybavenosť. Ide pritom o nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej gramotnosti. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti považuje škola za jednu z najpodstatnejších súčastí výchovno-vzdelávacieho procesu, preto sa bude orientovať najmä zlepšovanie výsledkov žiakov v čitateľskej gramotnosti. Prostriedkom bude aktívne uplatňovanie inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube.

Počet členov klubu : 10 osôb

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mes. = 120 hodín x 10 osôb = 1200 hodín

Výstup: 200 hodín (analýza s odporúčaniami, prezentácie s využitím čitateľských stratégií – učebný materiál pre pedagógov, pracovné listy na jednotlivé predmety s využitím čitateľskej gramotnosti, informačná brožúra, tvorba myšlienkových máp, e-Beam, videá a pod.)

VÝSTUPY

Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!