Erasmus + vzdelávacia mobilita jednotlivcov

KA 1 – OVP – odborné vzdelávanie a príprava

Názov: Odborná prax v zahraničí – cesta za poznaním

Celkové trvanie projektu: 15 mesiacov – (01.09.2021 – 30.11.2022)

Počet účastníkov spolu: 29 (z toho 23 žiakov a 6 učiteľov)

Grant: 68 235 € 

Fázy projektu:

1. Fáza – november – december 2021 – Nemecko (7 žiakov, 2 sprevádzajúce osoby)

2. Fáza –  máj – jún 2022 – Portugalsko (8 žiakov, 2 sprevádzajúce osoby )

3. Fáza – jún 2022 – SZŠ České Budějovice (8 žiakov, 2 sprevádzajúce osoby)

Partnerské organizácie:

VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Nemecko Leipzig

EPD – European Projects Development Rua José Ladislau de Sousa nº86 2870 Montijo Portugalsko – sprostredkujúca organizácia, miesto výkonu  mobility Montigo

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice

Ciele aktivít v oblasti mobility:

1. Získať nové kľúčové kompetencie v OVP

2. Zvýšiť úroveň jazykových zručností žiakov – plynulá komunikácia a používanie odborných pojmov v cudzom jazyku (uplatniť cudzí jazyk v praxi)

3. Posilniť zdravé sebavedomie žiakov pri práci v medzinárodnom tíme v odlišnom kultúrnom prostredí (a podporovať osobnostný a profesionálny rozvoj žiakov)

4. Umožniť žiakom zo sociálne slabšieho prostredia, žiakom s nedostatkom príležitostí a žiakom z národnostných menšín zúčastniť sa na programe mobility

5. Inovovať a modernizovať výučbu cudzieho jazyka s prepojením odborných predmetov – zvyšovať jazykové zručnosti pedagogických zamestnancov

6. Rozvíjať odbornú a pedagogickú kompetenciu sprevádzajúcich osôb, ktoré budú môcť obohatiť svoje pedagogické majstrovstvo o didaktické techniky, odborné vedomosti a jazykové zručnosti

7. Vyzdvihnúť spoločný európsky rozmer a spoločné prvky európskej kultúry a tradičných hodnôt

Charakteristika:

Všetky partnerské organizácie poskytnú účastníkom ubytovanie, stravu, potrebné informácie a pomoc v prípade potreby. Na konci úspešného pobytu účastníci získajú dokument Europass Mobilita, Certifikát o absolvovaní odbornej praxe a Hodnotiaci formulár – Hodnotiaci záznam učebnej jednotky podľa ECVET. Výsledná známka z hodnotiaceho záznamu sa pretransformuje do hodnotenia predmetu Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia v danom ročníku a učiteľom do hodnotenia PZ.

Kritériá výberu žiakov      

Odborná stáž je určená pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka. Výberu sa môžu zúčastniť všetci žiaci. Do úvahy sa berú jednotlivé kritériá.

Podmienky výberu pre žiakov:

zaslať prihlášku (formulár), životopis a motivačný list, (formulár – https://europass.cedefop.europa.eu/sk/europass-documents) odoslať  na edupage alebo osobne Mgr. Beáte Murín

Dosiahnutie čo najvyššieho počtu bodov v jednotlivých kritériách (maximum 100 bodov )

Kritériámaximálny počet bodov
Prospech z odborných predmetov (OAZ, ZOE)30
Celkový priemer známok   koniec 2. ročníka, tretí ročník25
Dochádzka10
Školské akcie – aktvna účasť na ZV – činnosť, prvá pomoc , SOČ,  práca v triede, športové akcie, olympiády,  iné (reprezentácia školy, darovanie krvi…)15
Správanie – stupeň hodnotenia správania nesmie byť znížená známka10
Ústny pohovor + sociálna oblasť – (znevýhodnené prostredie…)10

Odborná komisia : vedúca PK odborných predmetov, vedúce učiteľky odborných predmetov + triedny učiteľ

Výberové konanie :

 • výber 7 žiakov zahraničná stáž Nemecko
 • výber 8 žiakov zahraničná stáž Portugalsko
 • výber 8 žiakov zahraničná stáž České Budějovice

Príprava účastníkov projektu :

 1. kultúrna príprava (základné informácie o krajine, geografia, dejiny, zaujímavosti a pracovná morálka)
 2. psychologická príprava na prácu v skupine, v cudzine, na neznámom mieste, v novom prostredí
 3. orientačná príprava (základné informácie o hosťujúcich organizáciách, odchode, príchode, o miestach stáže, potrebách dokladoch, ubytovaní, stravovaní, programe…)
 4. jazyková príprava (online jazyková podpora OLS)

  Nadobudnuté kompetencie a zručnosti :

 • všeobecné kompetencie (samostatné konanie v spoločenskom a pracovnom živote)
 • interaktívne využívanie vedomostí, informačno-komunikačných technológií a komunikácia v cudzom jazyku
 • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
 • odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho zamerania (nové postupy, novinky vo svojom odbore)

Nadobudnuté certifikáty :

 • Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je uznávaný zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)
 • ECVET (Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave), ktorý pomáha pri určovaní kompetencií pri hodnotení osvojených znalostí, zručností a spôsobilostí kdekoľvek v Európe
 • Certifikát o absolvovaní odbornej stáže
 • Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri registrácii do projektu

Monitor účastníkov počas odbornej stáže:

 • pracovný denník
 • diskusia so sprevádzajúcim učiteľom
 • zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a videozáznamov, ich priebežné publikovanie na FB školy a vo výslednej prezentácii projektu
 • návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na prevádzkach, pohovor s tútormi
 • písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka do osobného záznamu žiaka
259933141_592201922045770_3854434041044426520_n

HURRRAAA

WIR FAHREN NACH DEUTSCHLAND

20211127_101626

Wir sind

in Deutschland

262940426_425822528921416_4450594105960968337_n

Skúsenosť cez Erasmus +

ktorá nám zmenila život.