Erasmus+ 2022-23 akreditovaný projekt

Erasmus + vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

KA 1 – OVP – odborné vzdelávanie a príprava

Názov: Odborná prax v zahraničí – cesta za poznaním

Celkové trvanie projektu: 15 mesiacov – (01.06.2022 – 30.8.2023)

Počet účastníkov spolu: 30 (z toho 24 žiakov a 6 učiteľov)

Grant: 66 545 € 

Fázy projektu a partnerské organizácie:

 • VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Nemecko Leipzig –2 žiaci a 1 sprevádzajúca učiteľka – november 2022 –  2 týždne
 • EPD – European Projects Development Rua José Ladislau de Sousa nº86 2870 Montijo Portugalsko – sprostredkujúca organizácia, miesto výkonu  mobility Montigo – 8 žiakov a 2 sprevádzajúce učiteľky – máj – jún 2023 3 týždne
 • Fakultná nemocnica Praha – Motol – 8 žiakov a 2 sprevádzajúce učiteľky – jún 2023 – 2 týždne
 • Universal Mobility SL Španielsko Malaga – 6 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba

Ciele aktivít v oblasti mobility:

1. Získať nové kľúčové kompetencie v OVP

2. Zvýšiť úroveň jazykových zručností žiakov – plynulá komunikácia a používanie odborných pojmov v cudzom jazyku (uplatniť cudzí jazyk v praxi)

3. Posilniť zdravé sebavedomie žiakov pri práci v medzinárodnom tíme v odlišnom kultúrnom prostredí (a podporovať osobnostný a profesionálny rozvoj žiakov)

4. Umožniť žiakom zo sociálne slabšieho prostredia, žiakom s nedostatkom príležitostí a žiakom z národnostných menšín zúčastniť sa na programe mobility

5. Inovovať a modernizovať výučbu cudzieho jazyka s prepojením odborných predmetov – zvyšovať jazykové zručnosti pedagogických zamestnancov

6. Rozvíjať odbornú a pedagogickú kompetenciu sprevádzajúcich osôb, ktoré budú môcť obohatiť svoje pedagogické majstrovstvo o didaktické techniky, odborné vedomosti a jazykové zručnosti

7. Vyzdvihnúť spoločný európsky rozmer a spoločné prvky európskej kultúry a tradičných hodnôt

Charakteristika:

Všetky partnerské organizácie poskytnú účastníkom ubytovanie, stravu, potrebné informácie a pomoc v prípade potreby. Na konci úspešného pobytu účastníci získajú dokument Europass Mobilita, Certifikát o absolvovaní odbornej praxe a Hodnotiaci formulár – Hodnotiaci záznam učebnej jednotky. Výsledná známka z hodnotiaceho záznamu sa pretransformuje do hodnotenia predmetu Ošetrovateľská starostlivosť v danom ročníku a učiteľom do hodnotenia PZ.

Kritériá výberu žiakov      

Odborná stáž je určená pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka. Výberu sa môžu zúčastniť všetci žiaci. Do úvahy sa berú jednotlivé kritériá.

Podmienky výberu pre žiakov:

zaslať prihlášku (formulár), životopis a motivačný list, (formulár – https://europass.cedefop.europa.eu/sk/europass-documents) odoslať  na edupage alebo osobne Mgr. Beáte Murín

Dosiahnutie čo najvyššieho počtu bodov v jednotlivých kritériách (maximum 100 bodov )

Kritériámaximálny počet bodov
Prospech z odborných predmetov (OŠS, OŠE)30
Celkový priemer známok   koniec 2. ročníka, tretí ročník25
Dochádzka10
Školské akcie – aktvna účasť na ZV – činnosť, prvá pomoc , SOČ,  práca v triede, športové akcie, olympiády,  iné (reprezentácia školy, darovanie krvi…)15
Správanie – stupeň hodnotenia správania nesmie byť znížená známka10
Ústny pohovor + sociálna oblasť – (znevýhodnené prostredie…)10

Odborná komisia : vedúca PK odborných predmetov, vedúce učiteľky odborných predmetov + triedny učiteľ

Výberové konanie :

 • výber 2 žiakov zahraničná stáž Nemecko
 • výber 8 žiakov zahraničná stáž Portugalsko
 • výber 8 žiakov zahraničná stáž Praha
 • výber 8 žiakov zahraničná stáž Španielsko

Príprava účastníkov projektu :

 1. kultúrna príprava (základné informácie o krajine, geografia, dejiny, zaujímavosti a pracovná morálka)
 2. psychologická príprava na prácu v skupine, v cudzine, na neznámom mieste, v novom prostredí
 3. orientačná príprava (základné informácie o hosťujúcich organizáciách, odchode, príchode, o miestach stáže, potrebách dokladoch, ubytovaní, stravovaní, programe…)
 4. jazyková príprava (online jazyková podpora OLS)

  Nadobudnuté kompetencie a zručnosti :

 • všeobecné kompetencie (samostatné konanie v spoločenskom a pracovnom živote)
 • interaktívne využívanie vedomostí, informačno-komunikačných technológií a komunikácia v cudzom jazyku
 • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
 • odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho zamerania (nové postupy, novinky vo svojom odbore)

Nadobudnuté certifikáty :

 • Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je uznávaný zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)
 • Certifikát o absolvovaní odbornej stáže
 • Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri registrácii do projektu

Monitor účastníkov počas odbornej stáže:

 • pracovný denník
 • diskusia so sprevádzajúcim učiteľom
 • zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a videozáznamov, ich priebežné publikovanie na FB školy a vo výslednej prezentácii projektu
 • návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na prevádzkach, pohovor s tútormi
 • písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka do osobného záznamu žiaka