Klub matematickej gramotnosti

Cieľom pedagogického klubu je vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre pedagogickú prax a výmenu skúseností v danej oblasti. Čiastkovými cieľmi budú :

  • prepojenie matematiky do podmienok odbornej praxe (riedenie dezinfekčných prostriedkov, príprava a riedenie infúzií, antibiotík, príprava a podávanie liekov u detí, podávanie stravy, výpočet pomeru hmotnosti a výšky pri tematickom celku výživa…)
  • prepojenie matematickej gramotnosti s predmetom administratíva a zdravotnícka dokumentácia a informatika (tvorba grafov, tabuliek…)
  • vedenie žiakov k schopnosti rozpoznať a pochopiť úlohy matematiky v reálnom živote
  • výmena nápadov a úloh súvisiacich s čítaním, porozumením a interpretáciou informácií v podobe grafu, úloh vyžadujúcich argumentáciu, čí konštruktívnych úloh

Počet členov klubu: 9 osôb

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mesiacov = 120 hodín x 9 osôb = 1080 hodín

Výstup: 200 hodín (tvorba prezentácií, pracovných listov pre jednotlivé predmety s využitím matematickej gramotnosti, myšlienkových máp s podporou matematickej gramotnosti, e-testu, testu a pod.)

1. polrok

VÝSTUPY