PRAKTICKÁ SESTRA kód 5361 M

-
štvorročné denné štúdium s maturitou - každoročne otvárame 2 triedy,
Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa a je zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvrtáci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Samotné zameranie školy na pomoc ľuďom v núdzi predurčuje, akí žiaci sa sem hlásia. Aj preto má škola minimum závažných výchovných problémov. Profesia zdravotníckeho pracovníka je náročná po fyzickej i psychickej stránke a bez srdca a disciplíny ju dobre robiť nemožno. Výchova na SZŠ Lučenec má rodinný charakter. Pri priemernom počte, ktorý mierne prevyšuje 200 žiakov, sa len ťažko sa dá triednemu „ujsť spod dohľadu“. Ak sa nejaké výchovné problémy vyskytnú, hneď sa aj riešia. Žiaci sú vďaka kvalitnému protidrogovému programu, práci triednych učiteľov, odborných učiteľov a spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Lučenci pripravení čeliť závislostiam i pomôcť svojmu okoliu. Výchova je pevnou súčasťou nielen teoretických hodín a praktického vyučovania v nemocnici a zariadeniach sociálnej starostlivosti, ale i akcií mimo vyučovania. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní
Absolvent je schopný:
- prakticky zvládnuť základné ošetrovateľské, diagnostické a terapeutické postupy
- odoberať krv a iný biologický materiál na vyšetrenie
- podávať lieky v rôznych formách
- aplikovať injekcie do svalu a podkožia
- zvládnuť obväzovú techniku
- zabezpečovať starostlivosť o pomôcky – čistenie, dezinfekcia a sterilizácia
- zabezpečovať hygienickú starostlivosť o chorého vo všetkých vekových obdobiach
- zabezpečovať stravu chorých a podávať stravu dospelým a deťom
- zabezpečovať starostlivosť o vyprázdňovanie chorých
- sledovať, merať a zaznamenávať fyziologické funkcie
- zvládnuť odbornú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
- a iné