Pedagogické kluby

Trvanie podaktivity: 09/2020 – 06/2022 (22 mesiacov)

Cieľ podaktivity: Rozvíjať čitateľskú, matematickú, finančnú, prírodovednú gramotnosť a jazykové a IKT zručnosti žiakov prostredníctvom výmeny skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti pedagógov.

Popis: V priebehu realizácie projektu vytvoríme na jednotlivých školách tieto pedagogické kluby:

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Klub matematickej gramotnosti (klub s písomným výstupom)

Cieľom pedagogického klubu je vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre pedagogickú prax a výmenu skúseností v danej oblasti. Čiastkovými cieľmi budú :

  • prepojenie matematiky do podmienok odbornej praxe (riedenie dezinfekčných prostriedkov, príprava a riedenie infúzií, antibiotík, príprava a podávanie liekov u detí, podávanie stravy, výpočet pomeru hmotnosti a výšky pri tematickom celku výživa…)
  • prepojenie matematickej gramotnosti s predmetom administratíva a zdravotnícka dokumentácia a informatika (tvorba grafov, tabuliek…)
  • vedenie žiakov k schopnosti rozpoznať a pochopiť úlohy matematiky v reálnom živote
  • výmena nápadov a úloh súvisiacich s čítaním, porozumením a interpretáciou informácií v podobe grafu, úloh vyžadujúcich argumentáciu, čí konštruktívnych úloh

Počet členov klubu: 9 osôb

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mesiacov = 120 hodín x 9 osôb = 1080 hodín

Výstup: 200 hodín (tvorba prezentácií, pracovných listov pre jednotlivé predmety s využitím matematickej gramotnosti, myšlienkových máp s podporou matematickej gramotnosti, e-testu, testu a pod.)

Klub inovácií vo vzdelávacom procese a podpora čitateľskej gramotnosti (klub s písomným výstupom)

Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Nároky na čitateľskú zručnosť sa stále zvyšujú a jednotlivci sa ocitajú pred nutnosťou pracovať s textovými informáciami novými a komplikovanejšími spôsobmi. Ukazuje sa, že čoraz viac žiakov a dospelých osôb má problém so základnými jazykovými zručnosťami, ako je napríklad slovná zásoba a jazyková vybavenosť. Ide pritom o nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej gramotnosti. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti považuje škola za jednu z najpodstatnejších súčastí výchovno-vzdelávacieho procesu, preto sa bude orientovať najmä zlepšovanie výsledkov žiakov v čitateľskej gramotnosti. Prostriedkom bude aktívne uplatňovanie inovatívnych didaktických prístupov a metód na podporu čítania s porozumením vo všetkých predmetoch a ich analýza v klube.

Počet členov klubu : 10 osôb

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mes. = 120 hodín x 10 osôb = 1200 hodín

Výstup: 200 hodín (analýza s odporúčaniami, prezentácie s využitím čitateľských stratégií – učebný materiál pre pedagógov, pracovné listy na jednotlivé predmety s využitím čitateľskej gramotnosti, informačná brožúra, tvorba myšlienkových máp, e-Beam, videá a pod.)

Klub finančnej gramotnosti (klub s písomným výstupom)

Finančnú gramotnosť môžeme charakterizovať ako súbor finančných vedomostí, zručností a skúseností s efektívnym riadením vlastných finančných prostriedkov, ako i schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Len dostatok informácií a schopnosť pretaviť ich do správnych finančných rozhodnutí je predpokladom prosperity a finančne stabilnej budúcnosti jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Ak chceme zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia žiakov, musí škola predovšetkým hľadať zaujímavé možnosti implementácie prioritných tém NŠFG do edukačného procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní.

Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu je možné uplatniť viacero prístupov. Predpokladom však je úzka tímová spolupráca všetkých učiteľov. Na SZŠ Lučenec sa vzdelávanie študentov v oblasti FG realizuje začlenením prioritných tém NŠFG do jednotlivých predmetov s využitím medzipredmetových vzťahov nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na praktickom vyučovaní a taktiež aj v rámci mimoškolských aktivít formou krúžkov a mimoškolskej činnosti. Pedagogickí zamestnanci počas práce v klube budú pracovať s vytvorenými vzdelávacími materiálmi a zároveň sa budú osobne podieľať aj na tvorbe nových vzdelávacích a pracovných materiálov pre študentov. Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov rôznych aprobačných predmetov. Zasadnutia klubu budú analyzovať inovatívne metódy a formy vzdelávania, metodické materiály na hodnotenie úrovne finančnej gramotnosti.

Počet členov klubu: 10

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mes. = 120 hodín x 10 osôb = 1200 hodín

Výstup: 200 hodín (analýza s odporúčaniami, tvorba alternatívnej učebnice v skratke – informačnej brožúry – finančná gramotnosť na škole, pracovných listov so zameraním sa na finančnú gramotnosť, elektronického e-testu, prezentácií, e-Beam, informačnej brožúry – didaktické hry ako návod k podpore finančnej gramotnosti a pod.)

Klub jazykových zručností (klub s písomným výstupom)

Jednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa mladého človeka v dnešnej spoločnosti je znalosť cudzích jazykov (prioritne anglického jazyka), čo sa ukázalo najmä po vstupe Slovenska do Európskej únie. Medzi základné požiadavky dnešnej doby patrí cudzojazyčná gramotnosť, čo znamená ovládať minimálne jeden cudzí jazyk na primeranej komunikačnej úrovni. Cudzím jazykom sa venuje v súčasnosti čoraz viac pozornosti, pretože ich aktívne ovládanie prispieva k formovaniu osobnosti európskeho občana, zároveň podporuje mobilitu v európskom vzdelávacom priestore a na trhu práce, zvyšuje konkurencieschopnosť a vytvára tiež efektívne podmienky pre celoživotné vzdelávanie. Cieľom klubu je zvýšiť kvalitu jazykových zručností žiakov, rozvíjať medzipredmetové vzťahy, vytvárať koncepciu CLIL hodín, získať nové kontakty so zahraničím a inými školami, zvýšiť motiváciu učiteľov a posilniť spoluprácu učiteľov.

Počet členov klubu: 10

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mes. = 120 hodín x 10 osôb = 1200 hodín

Výstup: 200 hodín (pracovné listy, prezentácie s problematikou CLIL, videá, nástenky a pod.)