Organizačné zabezpečenie

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA VZDELÁVANIE?

Prihlásiť sa je potrebné

elektronicky

prihlášku pre potvrdenie zamestnávateľom si môžete stiahnuť

TU

Osobné vyzdvihnutie prihlášky je možné na kontaktnej adrese vzdelávacej inštitúcie: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec

ZARADENIE UCHÁDZAČA NA VZDELÁVANIE

škola zaradí uchádzača o vzdelávanie  na základe prihlášky a uhradenia poplatku za vzdelávanie v sume 120 €. Uchádzača zaradí do najbližšie realizovaného vzdelávania, ak sa s uchádzačom nedohodne inak a oznámi mu  termín konania vzdelávania po naplnení celej skupiny uchádzačov v počte maximálne 15 osôb na jeden cyklus vzdelávania.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDELÁVANIA

Vzdelávanie sa uskutoční v priebehu 10 týždňov, cyklus 10 stretnutí, 1 stretnutie v určený deň v týždni, v popoludňajších hodinách. Absolvovanie 4 vyučovacích hodín na každom stretnutí, zadané 2 dištančné úlohy na každom stretnutí, spolu 10 dištančných úloh počas celého vzdelávania.

SPÔSOB ÚHRADY POPLATKU ZA VZDELÁVANIE

 • bankovým prevodom na účet v Štátnej pokladnici
 • po prihlásení na vzdelávanie Vám bude vygenerovaná faktúra, ktorej číslo bude tvoriť variabilný symbol pre platbu na číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0039 5147

MIESTO KONANIA VZDELÁVANIA

 • priestory Strednej zdravotníckej školy, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
 • odborná učebňa

UKONČENIE VZDELÁVANIA

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou. O záverečnej prezentácii sa vyhotoví protokol. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

POŽIADAVKY NA UKONČENIE VZDELÁVANIA

 • absolvovanie 90% počtu vyučovacích hodín  programu vzdelávania,
 • predloženie dištančných úloh v písomnej forme minimálne 1 týždeň pred záverečnou prezentáciou,
 • úspešné vykonanie záverečnej prezentácie z teoretickej aj praktickej časti pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
Charakteristika

Každá škola, školské zariadenie alebo vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní mládeže, by mala mať na zreteli nielen svoje základné poslanie, ale aj zdravie žiakov a zamestnancov. Vážnym celospoločenským problémom sú negatívne zmeny zdravotného stavu súvisiace so zlou životosprávou mladých ľudí, ako aj náhle poruchy zdravia či úrazy, ktoré môžu viesť k ťažkému poškodeniu zdravia, invalidite či smrti. Ochrana zdravia detí, poskytnutie prvej pomoci a záchrana ľudského života je najvyššia spoločenská hodnota, ktorú chceme prostredníctvom nášho  vzdelávacieho programu sprostredkovať pedagogickým a odborným zamestnancom.

Poskytovateľ:  Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec, v zastúpení Mgr. Miroslav Sekula riaditeľ školy. IČO: 00607029

Názov programu vzdelávania: Podpora zdravia  a ochrana žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese

Odborný garant a autor: PhDr. Katarína Drugdová

Druh vzdelávania v profesijnom rozvoji: Inovačné vzdelávanie

Rozsah vzdelávania v hodinách: 50 vyučovacích hodín po 45 minút

Forma  vzdelávania:  Kombinovaná: 40 hodín prezenčne,  10 hodín dištančne. Teoretické vedomosti tvoria 40% vzdelávacieho programu a praktická príprava tvorí 60% vzdelávacieho programu.Teoretickú časť je možné absolvovať aj online.

Cena: 120 €

Komu je inovačné vzdelávanie určené? Pedagogickí zamestnanci  a odborní zamestnanci

Kategórie pedagogických zamestnancov

 • učiteľ,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • korepetítor,
 • školský tréner,
 • pedagogický asistent,
 • zahraničný lektor,
 • školský špeciálny pedagóg,
 • učiteľ profesijného rozvoja.

Názov podkategórie

 • učiteľ materskej školy,
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy,
 • učiteľ základnej umeleckej školy,
 • učiteľ jazykovej školy.

Kategórie odborných zamestnancov

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.
Obsah vzdelávania

VYMEDZENIE OBSAHOVÉHO ZAMERANIA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

Vzdelávacia oblasť a prierezová téma

Vzdelávacia oblasť - predprimárne vzdelávanie - materská škola:

Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb

Vzdelávacia oblasť - primárne vzdelávanie - I. a II. stupeň ZŠ:

Príroda a spoločnosť, Zdravie a pohyb. Prierezová téma: Ochrana života a zdravia

Vzdelávacia oblasť - sekundárne vzdelávanie - nižšie stredné vzdelávanie:

Človek a príroda, Zdravie a pohyb. Prierezová téma: Bezpečnosť a zdravie

Vzdelávacia oblasť - sekundárne vzdelávanie - nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie:

Človek a príroda, Zdravie a pohyb. Prierezová téma: Ochrana života a zdravia

OBSAH VZDELÁVANIA

Obsah vzdelávania sa orientuje na prezentáciu najnovších teoretických vedomostí o akútnych ochoreniach a náhlych stavoch u detí, prevencii ochorení a podpore zdravia u žiakov. Súčasťou obsahu vzdelávania je motorický tréning praktických zručností s implementáciou najnovších postupov pri poskytovaní prvej pomoci pri úrazových a neúrazových stavoch vyskytujúcich sa u žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Teoretická časť

 1. Akútne ochorenia a stavy u školopovinných detí, prevencia ochorení a podpora zdravia u žiakov
 2. Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci,   reťaz života
 3. Život ohrozujúce stavy (zastavenie dýchania, krvného obehu, veľké krvácanie, bezvedomie, šok)
 4. Zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych  druhoch otráv
 5. Zásady poskytovania prvej pomoci pri vybraných  naliehavých stavoch (mdloba – kolaps, kŕčové stavy, epilepsia, cukrovka, infarkt srdca, cievna mozgová príhoda)
 6. Zásady poskytovania prvej pomoci pri akútnych  stavoch  vyvolaných fyzikálnymi a chemickými vplyvmi (popáleniny, poleptanie, prehriatie, podchladenie)
 7. Zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch  elektrickým prúdom a zasiahnutí  bleskom
 8. Prvá pomoc pri výnimočných situáciách (hromadné nešťastia, organizácie práce pri likvidácii hromadného nešťastia)

Praktická časť

 1. Nácvik uvoľňovania, polohovania a odsunu  postihnutých
 2. Nácvik zastavenia vonkajšieho  krvácania z rán a telesných otvorov
 3. Nácvik ošetrenia  poranení kostí, kĺbov a svalov
 4. Nácvik uvoľnenia upchatých dýchacích ciest cudzím telesom pri miernej a ťažkej nepriechodnosti dýchacích ciest
 5. Nácvik KPR u dospelých a detí
 6. Volanie na tiesňovú linku
Materiálne zabezpečenie

Učebné pomôcky

 • špeciálny zdravotnícky materiál,
 • prenosné lekárničky (brašne) s náplňou, autolekárničky,
 • fixačné dlahy na zlomeniny, krčný fixačný golier
 • súprava na simuláciu rán a zranení
 • rôzne typy rán z PVC materiálu a gumy
 • celotelová figurína s mnohopočetnými traumatickými poraneniami
 • figurína na simuláciu dusenia sa cudzím telesom
 • celotelová figurína na simuláciu a nácvik KPR a automatickej externej defibrilácie pre dospelých
 • figurína na simuláciu a nácvik KPR a automatickej externej defibrilácie pre dospelých s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu KPR
 • figurína dieťaťa na simuláciu a nácvik KPR
 • AED – automatický externý defibrilátor cvičný, AED – automatický externý defibrilátor LIFEPAK – ostrý
 • dýchacie rúšky, samorozpínací dýchací vak pre dospelých a deti, sada dýchacích masiek pre dospelých a deti
 • pomôcky na transport pacienta: nosidlá, mobilná prepravná stolička
 • pomôcky na polohovanie  pacienta: karimatky, deky.

ODBORNÁ LITERATÚRA

Laura Bereczová,  Prvá pomoc, vydavateľstvo Osveta Martin, rok vydania 2018, ISBN 978-80-80-63-470-4: poskytnutá účastníkom vzdelávania bezplatne

Viliam Dobiáš, 5P - Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov, vydavateľstvo Dixit, rok vydania 2017, EAN: 9788089662241

ERC guidelines 2015

Plagáty, postery, nástenky s odbornou tematikou.