Erasmus + – vzdelávacia mobilita jednotlivcov    

KA  1 – OVP – odborné vzdelávanie a príprava   

Názov : Plus pre profesiu

Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – (1. 12. 2019 – 30. 6. 2021)

Počet účastníkov spolu : 22 (z toho 22 žiakov a 8 učiteľov)

Výška grantu : 46 000  €

Fázy projektu :

 1. Fáza – od 31. 5. 2020 do 13. 6. 2020 – Praha, Brno (16 žiakov, 3 učiteľky odborných predmetov)
 2. Fáza – október 2020 SZŠ Hradec Králové (vedenie školy + 1 odborná učiteľka)
 3. Fáza – október 2020 SZŠ a VOŠ České Budějovice (vedenie školy + 1 odborná učiteľka)
 4. Fáza – 6. 6.  2021 – 19. 6. 2021 – Hradec Králové (6 žiakov + 1 odborná učiteľka)

Partnerské organizácie :

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, 5. května, Praha 4 – odborná stáž  vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol  a v Nemocnici na Františku. 

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, Hradec Králové – odborná prax – Fakultná nemocnica Hradec Králové

Stredná zdravotnícka škola Brno, Fakultná nemocnica u sv. Anny Brno

Stredná zdravotnícka škola a Vyššia odborná škola zdravotnícka České Budějovice

Cieľ projektu :

 • poskytnúť vybraným žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky
 • umožniť účastníkom získať nové odborné skúsenosti a praktické zručnosti
 • porovnať systémy ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach Českej a Slovenskej republiky
 • spoznať tradície, spoločenské a kultúrne pomery cieľovej krajiny
 • poskytnúť jedinečnú  príležitosť pre profesijný rast žiakov aj sprevádzajúcich osôb – učiteliek odborných predmetov
 • zvýšiť odborný rast učiteľov, zoznámiť sa  s využívaním IKT a  výučbovým systémom Moodle s cieľom do budúcna internacionalizovať školu cez e – Twinning s partnerskými školami
 • zvýšiť manažérske zručností učiteľov a vedenia školy, smerujúce k ďalšiemu skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika :

Všetky štyri české školy poskytnú účastníkom ubytovanie, stravu,  potrebné informácie a pomoc v prípade potreby. Na konci úspešného pobytu žiaci a učitelia získajú dokument Europass Mobilita, Certifikát o absolvovaní odbornej praxe a Hodnotiaci formulár – Hodnotiaci záznam učebnej jednotky podľa ECVET-u. Výslednú známku z hodnotiaceho záznamu sa pretransformuje do hodnotenia predmetu Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia v danom ročníku a učiteľom do hodnotenia PZ.

Kritériá výberu žiakov      

Odborná stáž je určená pre žiakov 2. ročníka (rok 2021) a 3. ročníka. Výberu sa môžu zúčastniť všetci žiaci. Do úvahy sa berú jednotlivé kritériá, prospech známok na konci 2. ročníka a tretí ročník – prvý polrok a ku dátumu 15. 5. 2020. Ďalej je potrebné splniť nasledovné podmienky.

Podmienky výberu :  Pre žiakov 3. ročníka

do 1. 5. 2020 zaslať životopis a motivačný list, (formulár – https://europass.cedefop.europa.eu/sk/europass-documents) odoslať  e –mailom – na adresu : livia.bolcova@szslucnalc.sk

Dosiahnutie čo najvyššieho počtu bodov v jednotlivých kritériách (maximum 100 bodov )

Kritériá maximálny počet bodov
Prospech z odborných predmetov (OAZ, ZOE) 30
Celkový priemer známok   koniec 2. ročníka, tretí ročník 25
Dochádzka 10
Školské akcie – aktvna účasť na ZV – činnosť, prvá pomoc , SOČ,  práca v triede, športové akcie, olympiády,  iné (reprezentácia školy, darovanie krvi…) 15
Správanie, osobnosť – (…stupeň hodnotenia správania nesmie byť znížená známka) 10
Ústny pohovor + sociálna oblasť – (znevýhodnené prostredie…) 10

Odborná komisia : vedúca PK odborných predmetov, vedúce učiteľky odborných predmetov + triedny učiteľ

Výberové konanie : 11. 5. 2020 spolu s motivačným listom a životopisom

 • výber – 10 žiakov zahraničná stáž Praha
 • výber 6 žiakov – zahraničná stáž Brno
 • mimo projektu Brno – Hospic – 6 žiakov

Príprava účastníkov projektu :

 1. kultúrna príprava (základné informácie o Českej republike, geografia, dejiny, zaujímavosti a pracovná morálka)
 2. psychologická príprava na prácu v skupine, v cudzine, na neznámom mieste, v novom prostredí
 3. orientačná príprava (základné informácie o hosťujúcich organizáciách, odchode, príchode, o miestach stáže, potrebách dokladoch, ubytovaní, stravovaní, programe…)

  Nadobudnuté kompetencie a zručnosti :

 • všeobecné kompetencie (samostatné konanie v spoločenskom a pracovnom živote)
 • interaktívne využívanie vedomostí, informačno-komunikačných technológií a komunikácia v cudzom jazyku
 • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
 • odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho zamerania (nové postupy, novinky vo svojom odbore)

Nadobudnuté certifikáty :

 • Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je uznávaný zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)
 • ECVET (Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave), ktorý pomáha pri určovaní kompetencií pri hodnotení osvojených znalostí, zručností a spôsobilostí kdekoľvek v Európe
 • Certifikát o absolvovaní odbornej stáže
 • Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri registrácii do projektu

Monitor účastníkov počas odbornej stáže:

 • pracovný denník
 • diskusia so sprevádzajúcim učiteľom
 • zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a videozáznamov, ich priebežné publikovanie na FB školy a vo výslednej prezentácii projektu
 • návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na prevádzkach, pohovor s tútormi
 • písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka do osobného záznamu žiaka
IMG_20210913_100546

s Erasmus +

Sme v Brne

image1

s Erasmus + úspešne za nami.

Prvý týždeň v Brne

1632644649493

naše poslanie úspešne ukončené

Erasmus +

277228433_2199143046890600_3841197841083910280_n

s Erasmus +

Odborná stáž v Prahe

278079662_1120354981869937_1074575678300303439_n

s Erasmus +

Nashledanou Praha

285096585_966474890716495_4781802125638908888_n (Large)

s Erasmus +

Naše turné začalo

IMG-20220611-WA0022

s Erasmus +

Opúšťame Hradec Králové