Projekty financované z ESF, ŠR a vlastných zdrojov, v spolupráci s BBSK

Názov : Moderné vzdelávanie pre prax 2

Celkové trvanie projektu : Od 09/2020 – 09/2022 (25 mesiacov)

Počet účastníkov : 23 (pedagogickí zamestnanci), všetci žiaci školy v jednotlivých ročníkoch

Výška grantu : 178 000 €

Miesto realizácie : Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom rôznych aktivít, Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby rešpektovali všetky nižšie uvedené princípy:

 • projekt svojimi cieľmi a aktivitami prispieva k naplneniu cieľov stanovených vo výzve
 • ciele a aktivity projektu sú zamerané na ciele stanovené vo výzve a úplne prispievajú k ich naplneniu
 • projekt je plne v súlade s HP, ako prierezovým cieľom OP ĽZ
 • dosiahnutie hodnôt všetkých merateľných ukazovateľov je reálne
 • všetky stanovené výdavky sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu
 • celý rozpočet projektu je zostavený primerane k cenám na trhu
 • všetky aktivity sú zamerané na naplnenie potrieb cieľových skupín
 • projekt prispieva k podpore najmenej rozvinutých okresov, resp. aktivity projektu sú realizované v prospech cieľovej skupiny z najmenej rozvinutého okresu
 • všetky aktivity vrátane podaktivít sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu
 • spôsob realizácie hlavných aktivít je nastavený účelne
 • projekt je formulovaný tak, že sú minimalizované riziká z omeškania niektorej aktivity a v tej súvislosti nemožnosti realizácie aktivity nadväzujúcej na omeškanú aktivitu.

Hlavná aktivita a podaktivity projektu:

1. Zvýšenie kvality vzdelávania na stredných odborných školách

1.1. Extra hodiny

1.2. Mimoškolská činnosť

1.3. Pedagogické kluby

1.4. Koordinácia projektu

Cieľ projektu :

 • Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej gramotnosti a jazykové a IKT zručnosti prostredníctvom 3 odborných podaktivít
 • zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy zlepšovaním kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Odborné aktivity :

Aktivity zamerané na žiakov:

 • Extra hodiny – rozšírenie rozsahu vyučovacích hodín vo vybraných predmetoch (predmet AZD, ZKC, OBN, CLIL, Odborný seminár)
 • Mimoškolská činnosť – krúžky pre žiakov – zlepšovanie gramotností prostredníctvom neformálneho učenia sa (Krúžok Školský časopis, Eko krúžok, Krúžok – Čo ďalej po škole)

Aktivity zamerané na učiteľov :

 • Pedagogické kluby – Priestor na výmenu skúseností medzi učiteľmi . Učitelia budú pracovať vo 4 kluboch :

Klub inovácií a čitateľskej gramotnosti

Klub finančnej gramotnosti

Klub jazykových zručností

Klub matematickej gramotnosti