Sanitár


- Učebný odbor - kód 5371 H
-externé jednoročné večerné štúdium pre absolventov strednej školy (aspoň výučný list). v tomto školskom roku otvoríme v prípade dostatočného záujmu
- Štúdium je bezplatné, organizované v rozsahu 15 hodín týždenne , to znamená 2 dni v týždni, obsahuje teoretické hodiny - Zdravoveda, Sanitárstvo a Prvá pomoc a odbornú klinickú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení (interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, detské odd, odd. centrálnej sterilizácie ...)
- Štúdium končí záverečnou skúškou – praktickou záverečnou skúškou a ústnou záverečnou skúškou z teoretických odborných predmetov. Výstupom je výučný list. Podmienky prijatia na štúdium
- podanie prihlášky s potvrdením zdravotnej spôsobilosti do 31. mája
- zvládnutie prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Prírodopis - formou testu. (rozsah učiva ZŠ) https://szslucnalc.sk/?page_id=92 
- doloženie výučného listu, alebo maturitné vysvedčenia.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača


Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre dospelých. Do učebného odboru sanitár môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR. Do odboru 5371 H sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Absolvent učebného odboru je pripravený:


- samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta, vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
- ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
- vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v anatomickopatologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v kúpeľných a sociálnych zariadeniach
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením sestry. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu. Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:
Absolvent vie:
- zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností,
- vykonávať základnú starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie,
- vykonávať dezinfekciu a sterilizáciu,
- vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
- transportovať pacienta a materiál na vyšetrenie...
- obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore, vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov a zariadení používaných v odbore
- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia
- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami
- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie
- dodržiavať normy, parametre kvality služieb,
- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh
- poskytovať prvú pomoc