KONTAKTY

EDUID: 100010078

Sekretariát: Aneta Fajčíková
tel.: 0940 983 924 , e-mail: skola@szslucenec.sk
Ekonomický úsek: Mgr. Monika Škorňová
ved. ekonomicko-správneho úseku: tel: 0911 088 182 , e-mail: monika.skornova@szslucnalc.sk
účtovníčka: judita.plavcova@szslucenec.sk
Riaditeľ: Mgr. Miroslav Sekula
e-mail: riaditel@szslucenec.sk
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Lívia Bolčová
e-mail: zastupkyna@szslucenec.sk, tel:0949014729
Zástupkyňa pre odborné vyučovanie: PhDr. Miroslava Sekulová
e-mail: miroslava.sekulova@szslucenec.sk, tel: 0940 984 388
Správca siete: Štefan Forgon
e-mail: spravcapc@szslucenec.sk

IČO: 00607029 DIČ: 2021193845

ADRESA

  • Stredná zdravotnícka škola so sídlom: Lúčna 2, 984 17 Lučenec
  • skola@szslucenec.sk

  • szslucenec.sk

 

‎‎‎‎

RADA ŠKOLY

Mgr. Andrea Bálintová – predsedníčka
Mgr. Ľubomíra Martinská
Aneta Fajčíková
Maxim Ličko
Mgr. Gabriela Matejovičová
MUDr. Eva Sudárová
Václav Müller
Mgr. Péter Csúsz
Mgr. Judita Droppová
MUDr. Juraj Pelč
Mgr. Erika Ferenczová
‎‎‎‎

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

‎‎‎‎

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOST

‎‎‎‎Na základe účinnosti Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Smernice č. 009/2023/UHKBBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK, Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zverejňuje údaje o zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov:
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór BBSK
Oznámenie je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou adresovanou hlavnému kontrolórovi zaslanou na adresu Hlavný kontrolór, Úrad BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť
upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,
c) oznámenie sa môže urobiť aj ústne na osobnom stretnutí oznamovateľa s hlavným kontrolórom alebo na to povereným zamestnancom ÚHK BBSK, ak o to v primeranej lehote
vopred požiada, pričom zo stretnutia sa vyhotoví zápisnica (Vzor č. 3), ktorej správnosť potvrdí zodpovedná osoba/na to poverený zamestnanec ÚHK BBSK a oznamovateľ.

 

 

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. čítaj ďalej