KONTAKTY

EDUID: 100010078

Sekretariát: Aneta Fajčíková
tel.: 0940 983 924 , e-mail: skola@szslucenec.sk
Ekonomický úsek: Mgr. Monika Škorňová
ved. ekonomicko-správneho úseku: tel: 0911 088 182 , e-mail: monika.skornova@szslucnalc.sk
účtovníčka: judita.plavcova@szslucenec.sk
Riaditeľ: Mgr. Miroslav Sekula
e-mail: riaditel@szslucenec.sk
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Lívia Bolčová
e-mail: zastupkyna@szslucenec.sk, tel:0949014729
Zástupkyňa pre odborné vyučovanie: PhDr. Miroslava Sekulová
e-mail: miroslava.sekulova@szslucenec.sk, tel: 0940 984 388
Správca siete: Štefan Forgon
e-mail: spravcapc@szslucenec.sk

IČO: 00607029 DIČ: 2021193845

ADRESA

  • Stredná zdravotnícka škola so sídlom: Lúčna 2, 984 17 Lučenec
  • skola@szslucenec.sk

  • szslucenec.sk

 

‎‎‎‎

RADA ŠKOLY

Mgr. Andrea Bálintová – predsedníčka
Mgr. Ľubomíra Martinská
Mgr. Monika Škorňová
Maxim Ličko
Mgr. Gabriela Matejovičová
Ľubica Skýpalová
Diana Vargová
Mgr. Péter Csúsz
Mgr. Jana Slačková
MUDr. Juraj Pelč
Ing. Beáta Gažúrová
‎‎‎‎

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

‎‎‎‎

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOST

‎‎‎‎Na základe účinnosti Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Smernice č. 015/2019/UHK BBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK, Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zverejňuje meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
Zodpovedná osoba: Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
Spôsob podávania podnetov:
A. elektronickou poštou – opsc@bbsk.sk
B. poštou na adresu: Úrad BBSK
Hlavný kontrolór
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Na obálku uviesť: DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ

 

 

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. čítaj ďalej