KONTAKTY

EDUID: 100010078

 

 

Sekretariát:
tel.: 0940 983 924 , e-mail: skola@szslucenec.sk
Ekonomický úsek:
ved. ekonomicko-správneho úskeu: tel: 0911 088 182 , e-mail: monika.skornova@szslucnalc.sk
účtovníčka: judita.plavcova@szslucenec.sk
Riaditeľ:
e-mail: riaditel@szslucenec.sk
 
Zástupkyňa riaditeľa:
e-mail: zastupkyna@szslucenec.sk, tel:0949014729
Zástupkyňa pre odborné vyučovanie:
e-mail: miroslava.sekulova@szslucenec.sk, tel: 0940 984 388
Správca siete:
e-mail: spravcapc@szslucenec.sk

IČO: 00607029 DIČ: 2021193845

ADRESA

  • Stredná zdravotnícka škola so sídlom: Lúčna 2, 984 17 Lučenec
  • skola@szslucenec.sk

  • szslucenec.sk

 
 
 
 
 
 
 
‎‎‎‎

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

RADA ŠKOLY

Mgr. Andrea Bálintová – predsedníčka
Mgr. Ľubomíra Martinská
Miroslava Bakšová
Viktória Jonášová
Monika Kuráková
Ľubica Skýpalová
Diana Vargová
Mgr. Péter Csúsz
Ing. Stanislav Riša
MUDr. Juraj Pelč
Ing. Beáta Gažúrová
Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. čítaj ďalej
‎‎‎‎

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOST


Na základe účinnosti Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcej Smernice č. 015/2019/UHK BBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK, Stredná zdravotnícka škola v Lučenci zverejňuje meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.
Zodpovedná osoba: Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
Spôsob podávania podnetov:

A. elektronickou poštou – opsc@bbsk.sk

B. poštou na adresu: Úrad BBSK

Hlavný kontrolór

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Na obálku uviesť: DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ