Maturita 2024

Organizácia maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláška MŠ SR č. 224/2022 Z.z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Predmety maturitnej skúšky:

  1. Slovenský jazyk a literatúra
  2. Cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk – úroveň B1, B2
  3. Teoretická časť odbornej zložky
  4. Praktická časť odbornej zložky

Dobrovoľnú MS môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Riadne termíny EČ MS a PFIČ MS 2024

Kód školy: 661 511

12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

EČ: test obsahuje 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou s časom na vyriešenie 100 minút

PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor 4 tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberá iba 1), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4

13. marec 2024 (streda) –  anglický jazyk, nemecký jazyk – úroveň B1

EČ: test obsahuje 36  úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou s časom na vyriešenie 100 minút na úrovni B1

PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na vypracovanie je 60 minút, požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov

Aprílový náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v 3. až 6. septembra 2024. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu budú školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Praktická časť odbornej zložky MS

Od 14. –  do 16. máj 2024 na vylosovaných školiacich pracoviskách

Ústna forma internej časti MS

Od 27. máj  –  do 30. máj 2024

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako

25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako

25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 17, odseky 10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2024, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2024 alebo v marci 2025).

5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

6. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. Opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS takéhoto žiaka môže byť najskôr v riadnom termíne nasledujúceho školského roka a opravný termín PČOZ MS najskôr vo februári nasledujúceho školského roka. Na tieto termíny sa žiak prihlási do 30. septembra.

Odpoveďové hárky

Odpoveďové hárky (OH) sú samoprepisovacie papiere. OH budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať. Podrobné pokyny na vypĺňanie OH:

Pokyny_na_vyplnovanie_OH_2024_final.pdf

Základné informácie o MS 2024 –  Základné informácie MS 2024.pdf (nucem.sk)