Maturita 2023

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláška MŠ SR č. 224/2022 Z.z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Predmety maturitnej skúšky:

  1. Slovenský jazyk a literatúra
  2. Cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk – úroveň B1, B2
  3. Teoretická časť odbornej zložky
  4. Praktická časť odbornej zložky

Dobrovoľnú MS môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Riadne termíny EČ MS a PFIČ MS 2023

Kód školy: 661 511

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

EČ: test obsahuje 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou s časom na vyriešenie 100 minút

PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor 4 tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberá iba 1), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4

15. marec 2023 (streda) –  anglický jazyk, nemecký jazyk – úroveň B1

EČ: test obsahuje 36  úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou s časom na vyriešenie 100 minút na úrovni B1

PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na vypracovanie je 60 minút, požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov

Aprílový náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023.

Septembrový opravný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu budú školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Praktická časť odbornej zložky MS

Od 16. –  do 19. máj 2023 na vylosovaných školiacich pracoviskách

Ústna forma internej časti MS

Od 29.máj  –  do 01. jún 2022

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako

25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako

25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2023, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2023 alebo v marci 2024).

5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

6. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. V septembri sa koná iba

Odpoveďové hárky

Odpoveďové hárky (OH) sú samoprepisovacie papiere. OH budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať. Podrobné pokyny na vypĺňanie OH:

Pokyny_na_vyplnovanie_OH_2022_final.pdf

Základné informácie o MS 2023 – Základné informácie MS 2023.pdf (nucem.sk)