Erasmus 2020 – 2021

Erasmus + vzdelávacia mobilita jednotlivcov

KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Názov : Integrácia CLIL do vzdelávania

Celkové trvanie projektu : 12 mesiacov (1. 9. 2020 – 31. 8. 2021)

Počet účastníkov : 7 (pedagogickí zamestnanci)

Výška grantu : 11 175 €

Prijímajúca organizácia :

Communicate School, Manchester, Spojené Kráľovstvo

Dialoge – Bodensee Sprachschule GmbH – Lindau (Bodensee),  Nemecko

Aktivity :

Mobilita v sebe zahŕňa tieto aktivity:

1. Štruktúrované kurzy: oboznámenie sa s metodikou CLIL – získanie nových teoretických vedomostí a praktických skúseností, zvyšovanie kvalifikácie v oblasti aplikovania inovatívnych metód do výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvíjanie komunikačných zručností, interkulturálny prístup, celkový nárast kompetencií učiteľov

2. Konzultácie a diskusia s odborníkmi – možnosť otvorene komunikovať o rôznych možnostiach aplikovania metód do vzdelávacieho procesu, prezentovať vlastné nápady, odborná príprava, individuálny prístup

3. Výmena skúseností s inými účastníkmi – vytváranie a nadväzovanie kontaktov

4. Rozvoj osobnosti – získanie širšieho rozhľadu a skúseností, spoznávanie nových kultúr, ich rešpektovanie a odstraňovanie bariér

5. Pozorovanie práce lektorov – možnosť osvojenia rôznych prístupov v procese učenia

6. Rozvoj jazykových zručností – získanie nových kompetencií , zlepšenie komunikačnej úrovne v anglickom a v nemeckom jazyku