Daruj 2%

aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za minulý rok OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVIE pri SZŠ Lučenec DIČ: 2021969620 je zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako oprávnený prijímateľ tejto časti daní. Ciele združenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky sú zamerané na financovanie a rozvoj vybraných hospodárskych, vzdelávacích , sociálnych a kultúrnych aktivít súlade s predmetom činnosti školy. Aj vy môžete prispieť darom ktorý Vás nič nestojí k lepšej budúcnosti našej školy a jej žiakov.

POKYNY PRE DAROVANIE 2%:

S  T  A  N  O  V Y  občianskeho    združenia

výber

Článok  1

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia : ZDRAVIE pri  SZŠ v Lučenci
 2. Sídlo združenia : Lúčna 1,  984 17   L u č e n e c
 3. IČO 37949047
 4. Bankové spojenie SK9583300000002101531125

Článok   2

Cieľ  a činnosť

 1. Ciele združenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky sú zamerané na financovanie a rozvoj vybraných hospodárskych, vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivít
 2. pri napĺňaní cieľa združenia najmä:
  • podporovať fyzické a duševné zdravie ako aj duchovný rast žiakov, učiteľov a rodičov v procese výchovy a vzdelávania
  • zabezpečiť pozitívne zmeny individuálneho a spoločenského vedomia za účelom humanizácie mládeže
  • podporovať rozvoj vzdelávania mládeže a ich uplatňovanie v spoločenskej praxi
  • organizačne a materiálne sa podieľať na realizácii rekvalifikačných programov v záujme aktívnej zamestnanosti občanov
  • financovať náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít SZŠ Lučenec v súlade s predmetom činnosti školy
  • vytvárať ekonomické podmienky a potrebné štruktúry pre napĺňanie cieľov združenia