Moderné vzdelávanie pre prax 2

Názov : Moderné vzdelávanie pre prax 2

Celkové trvanie projektu : Od 09/2020 - 09/2022 (25 mesiacov)

Počet účastníkov : 23 (pedagogickí zamestnanci), všetci žiaci školy v jednotlivých ročníkoch

Výška grantu : 178 000 €

Miesto realizácie : Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom rôznych aktivít, Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby rešpektovali všetky nižšie uvedené princípy:

 • projekt svojimi cieľmi a aktivitami prispieva k naplneniu cieľov stanovených vo výzve
 • ciele a aktivity projektu sú zamerané na ciele stanovené vo výzve a úplne prispievajú k ich naplneniu
 • projekt je plne v súlade s HP, ako prierezovým cieľom OP ĽZ
 • dosiahnutie hodnôt všetkých merateľných ukazovateľov je reálne
 • všetky stanovené výdavky sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu
 • celý rozpočet projektu je zostavený primerane k cenám na trhu
 • všetky aktivity sú zamerané na naplnenie potrieb cieľových skupín
 • projekt prispieva k podpore najmenej rozvinutých okresov, resp. aktivity projektu sú realizované v prospech cieľovej skupiny z najmenej rozvinutého okresu
 • všetky aktivity vrátane podaktivít sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu
 • spôsob realizácie hlavných aktivít je nastavený účelne
 • projekt je formulovaný tak, že sú minimalizované riziká z omeškania niektorej aktivity a v tej súvislosti nemožnosti realizácie aktivity nadväzujúcej na omeškanú aktivitu.

Erasmus +

Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019

Počet účastníkov spolu : 38 (z toho 22 žiakov a 6 učiteľov)
Výška grantu : 60 460 €

Fázy projektu :
1. Fáza – od 1. 6. 2018 do 23. 6. 2018 – Praha, Zlín, Hradec Králové
2. Fáza – od 9. 6. 2019 – 22. 6. 2019 - Praha
Partnerské organizácie :

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, 5. května, Praha 4 - odborná stáž vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol a v Nemocnici na Františku.

SZŠ a VOŠZ Zlín - odborná stáž Krajská nemocnica T. Bati

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, Hradec Králové – odborná prax – Fakultná nemocnica Hradec Králové
Cieľ projektu :
• poskytnúť vybraným žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky
• umožniť účastníkom získať nové odborné skúsenosti a praktické zručnosti
• porovnať systémy ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach Českej a Slovenskej republiky
• spoznať tradície, spoločenské a kultúrne pomery cieľovej krajiny
• poskytnúť jedinečnú príležitosť pre profesijný rast žiakov aj sprevádzajúcich osôb - učiteliek odborných predmetov


EKO

Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019

Počet účastníkov spolu : 38 (z toho 22 žiakov a 6 učiteľov)
Výška grantu : 60 460 €

Fázy projektu :
1. Fáza – od 1. 6. 2018 do 23. 6. 2018 – Praha, Zlín, Hradec Králové
2. Fáza – od 9. 6. 2019 – 22. 6. 2019 - Praha
Partnerské organizácie :


Podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Zameranie projektu : Podpora škôl pri uplatňovaní a zavádzaní nadpredmetového hodnotového vzdelávania zameraného tak, aby sa o hodnotách nehovorilo iba na hodinách etickej/náboženskej výchovy alebo...

Trvanie : december 2023 – Marec 2024
Schválený rozpočet : 2410 €