PROJEKTY

Moderné vzdelávanie pre prax 2

Názov : Moderné vzdelávanie pre prax 2

Celkové trvanie projektu : Od 09/2020 - 09/2022 (25 mesiacov)

Počet účastníkov : 23 (pedagogickí zamestnanci), všetci žiaci školy v jednotlivých ročníkoch

Výška grantu : 178 000 €

Miesto realizácie : Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom rôznych aktivít, Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby rešpektovali všetky nižšie uvedené princípy:

 • projekt svojimi cieľmi a aktivitami prispieva k naplneniu cieľov stanovených vo výzve
 • ciele a aktivity projektu sú zamerané na ciele stanovené vo výzve a úplne prispievajú k ich naplneniu
 • projekt je plne v súlade s HP, ako prierezovým cieľom OP ĽZ
 • dosiahnutie hodnôt všetkých merateľných ukazovateľov je reálne
 • všetky stanovené výdavky sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu
 • celý rozpočet projektu je zostavený primerane k cenám na trhu
 • všetky aktivity sú zamerané na naplnenie potrieb cieľových skupín
 • projekt prispieva k podpore najmenej rozvinutých okresov, resp. aktivity projektu sú realizované v prospech cieľovej skupiny z najmenej rozvinutého okresu
 • všetky aktivity vrátane podaktivít sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov projektu
 • spôsob realizácie hlavných aktivít je nastavený účelne
 • projekt je formulovaný tak, že sú minimalizované riziká z omeškania niektorej aktivity a v tej súvislosti nemožnosti realizácie aktivity nadväzujúcej na omeškanú aktivitu.


Erasmus+

Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019

Počet účastníkov spolu : 38 (z toho 22 žiakov a 6 učiteľov)
Výška grantu : 60 460 €

Fázy projektu :
1. Fáza – od 1. 6. 2018 do 23. 6. 2018 – Praha, Zlín, Hradec Králové
2. Fáza – od 9. 6. 2019 – 22. 6. 2019 - Praha
Partnerské organizácie :

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, 5. května, Praha 4 - odborná stáž vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol a v Nemocnici na Františku.

SZŠ a VOŠZ Zlín - odborná stáž Krajská nemocnica T. Bati

Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, Hradec Králové – odborná prax – Fakultná nemocnica Hradec Králové
Cieľ projektu :
• poskytnúť vybraným žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky
• umožniť účastníkom získať nové odborné skúsenosti a praktické zručnosti
• porovnať systémy ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach Českej a Slovenskej republiky
• spoznať tradície, spoločenské a kultúrne pomery cieľovej krajiny
• poskytnúť jedinečnú príležitosť pre profesijný rast žiakov aj sprevádzajúcich osôb - učiteliek odborných predmetov


Euroscola 2024

Názov programu : Euroscola 2024


Zameranie :

• program funguje od roku 1990 a ročne sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu zúčastní asi 10 000 mladých ľudí z Európy
• výnimočná príležitosť pre študentov SŠ zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži
• možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu
• počas pracovného dňa účastníci rokujú s rovesníkmi z ostatných členských krajín na rôzne aktuálne témy, pričom využívajú svoje jazykové znalosti na prezentáciu svojich názorov
• hlavným komunikačným jazykom pracovného dňa je angličtina

Účastníci : študenti SŠ


Nadácia Orange

Grantový program Darujte Vianoce výrazne podporoval princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivoval ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie.

Žiadatelia v ňom nežiadali o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. Program ľudí motivoval, aby sa obzerali okolo seba, všímali si potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich neľahkej situácie.

 

EKO

Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Celkové trvanie projektu : 19 mesiacov – od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019

Počet účastníkov spolu : 38 (z toho 22 žiakov a 6 učiteľov)
Výška grantu : 60 460 €

Fázy projektu :
1. Fáza – od 1. 6. 2018 do 23. 6. 2018 – Praha, Zlín, Hradec Králové
2. Fáza – od 9. 6. 2019 – 22. 6. 2019 - Praha
Partnerské organizácie :


Podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Výzva : Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Zameranie projektu : Podpora škôl pri uplatňovaní a zavádzaní nadpredmetového hodnotového vzdelávania zameraného tak, aby sa o hodnotách nehovorilo iba na hodinách etickej/náboženskej výchovy alebo vo formálnom etickom kódexe zamestnancov, ale aby bola podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania živá v učiteľskom zbore, v triede na ktoromkoľvek vyučovacom predmete, aj v celoškolských aktivitách a pri aplikovaní princípu kritického myslenia.

Cieľ : Začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov – a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom:

  • Je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka, vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy;

  • Je samozrejmosťou overovanie faktov, rešpektovanie výsledkov vedeckého bádania a odmietanie neoverených a nepravdivých informácií a prezentácie      názorov založených na dezinformáciách.

Trvanie : december 2023 – Marec 2024


Global Money Week 24

Názov projektu:   GLOBAL MONEY WEEK

Trvanie:                 18. – 24.03.2024

Motto:

                    „Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť“

Cieľ: Zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia žiakov.

Cieľová skupina: Žiaci 1. - 4. ročníka denného štúdia študijného odboru Praktická sestra.

Zameranie: Začlenenie prioritných tém NŠFG do jednotlivých predmetov s využitím medzipredmetových vzťahov nielen na teoretickom, ale aj na praktickom vyučovaní.

Spôsob realizácie: Rozvoj teoretických vedomostí využitím vlastných materliálov (prezentácie, pracovné listy, test) a praktických zručností hraním hier z FG.