Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

extra hodina – odborný predmet, vznikne pridaním jednej hodiny k jednej existujúcej hodine.
 
2. ročník
Predmet administratíva a zdravotnícka dokumentácia na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti v spracovávaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení dokumentácie v zdravotníctve. Výrazne využíva medzipredmetové vzťahy – poznatky a zručnosti žiakov z odborných predmetov a všeobecnovzdelávacích - informatiky, matematiky a slovenského jazyka. Tým prispieva k podpore a k zvýšeniu čitateľskej, matematickej a aj finančnej gramotnosti. Podľa nového štátneho vzdelávacie programu pre študijný odbor Praktická sestra zo dňa 16. júla 2019 sa predmet Administratíva a zdravotnícka dokumentácia vyučuje iba v 2. ročníku. Predtým výučba prebiehala aj v 3. ročníku. Z predmetu boli vynechané témy – Platobný styk, Zamestnanecké písomnosti, Úradné písomnosti a Organizácia písomného styku. Pridaním jednej hodiny sa zameriame na obsahový a výkonový štandard týchto prierezových tém, čím budeme rozvíjať najmä čitateľskú a finančnú gramotnosť. Tematický celok Platobný styk spolu so Zamestnaneckými písomnosťami vnímame ako vhodný základ rozvoja finančnej gramotnosti žiaka a je predpokladom jednoduchšieho štartu do pracovného života po ukončení stredoškolského vzdelávania. Na rozvoj matematickej gramotnosti využijeme tematický celok Tvorba a prezentácia ročníkových prác s podporou informačno–komunikačných technológií. Pri jednotlivých tematických celkoch mienime klásť dôraz na rozvoj IKT zručností – bezhotovostný platobný styk, internetbanking, zhotovovanie objednávok, faktúr, vyhľadávanie možných pracovných pozícií, koncipovanie žiadostí do zamestnania, životopisu, ročníkových prác... V rámci predmetu pripravíme pre žiakov rôzne modelové situácie pre lepšiu názornosť možných krízových situácií v živote. Hlavným cieľom predmetu bude, aby absolvent získané vedomosti a zručnosti vedel využiť v osobnom a aj pracovnom živote, aby sa vedel uplatniť na trhu práce.

Správy o činnosti

štvrťročné