Erasmus+ 2023-24 akreditovaný projekt

Erasmus + vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

KA 1 – OVP – odborné vzdelávanie a príprava

Názov: Odborná prax v zahraničí

Celkové trvanie projektu: 15 mesiacov – (01.06.2023 – 30.8.2024)

Počet účastníkov spolu: 30 (z toho 24 žiakov a 6 učiteľov)

Grant: 96 000 €

Fázy projektu a partnerské organizácie:

September 2023 – plánovanie jednotlivých fáz projektu

Január 2024 – Odborný kurz – Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie Frýdak Mýstek Česká republika – 2 odborní učitelia

Marec 2024 – prípravná návšteva Španielsko Malaga  – 2 účastníci

Apríl 2024 – prípravná návšteva Praha ČR

Máj 2024 – Júl 2024 – odborná stáž 2 študentky Erasmus pro

Jún 2024 – odborná zahraničná stáž – 24 žiakov 3. ročníka

Jazykový kurz – 4 pedagogickí zamestnanci

Jún 2024 – Súťaž v odborných zručnostiach Česká republika

Job Schadowing – 2 odborní učitelia – 1 týždeň

Partnerské organizácie :

 • EPD – European Projects Development Rua José Ladislau de Sousa nº86 2870 Montijo Portugalsko – sprostredkujúca organizácia, miesto výkonu  mobility Montigo
 • Fakultná nemocnica Praha – Motol – 8 žiakov a 2 sprevádzajúce učiteľky
 • Universal Mobility SL Španielsko Malaga
 • Institút bazálnej stimulácie ČR
 • Stredná zdravotnícka škola Jaselská Brno ČR
 • Organizácie poskytujúce jazykové  kurzy

Ciele aktivít v oblasti mobility:

1. Získať nové kľúčové kompetencie v OVP

2. Zvýšiť úroveň jazykových zručností žiakov – plynulá komunikácia a používanie odborných pojmov v cudzom jazyku (uplatniť cudzí jazyk v praxi)

3. Posilniť zdravé sebavedomie žiakov pri práci v medzinárodnom tíme v odlišnom kultúrnom prostredí (a podporovať osobnostný a profesionálny rozvoj žiakov)

4. Umožniť žiakom zo sociálne slabšieho prostredia, žiakom s nedostatkom príležitostí a žiakom z národnostných menšín zúčastniť sa na programe mobility

5. Inovovať a modernizovať výučbu cudzieho jazyka s prepojením odborných predmetov – zvyšovať jazykové zručnosti pedagogických zamestnancov

6. Rozvíjať odbornú a pedagogickú kompetenciu sprevádzajúcich osôb, ktoré budú môcť obohatiť svoje pedagogické majstrovstvo o didaktické techniky, odborné vedomosti a jazykové zručnosti

7. Vyzdvihnúť spoločný európsky rozmer a spoločné prvky európskej kultúry a tradičných hodnôt

Charakteristika:

Všetky partnerské organizácie poskytnú účastníkom ubytovanie, stravu, potrebné informácie a pomoc v prípade potreby. Na konci úspešného pobytu účastníci získajú dokument Europass Mobilita, Certifikát o absolvovaní odbornej praxe a Hodnotiaci formulár – Hodnotiaci záznam učebnej jednotky. Výsledná známka z hodnotiaceho záznamu sa pretransformuje do hodnotenia predmetu Ošetrovateľská starostlivosť v danom ročníku a učiteľom do hodnotenia PZ.

Kritériá výberu žiakov      

Odborná stáž je určená pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka. Výberu sa môžu zúčastniť všetci žiaci. Do úvahy sa berú jednotlivé kritériá.

Podmienky výberu pre žiakov:

zaslať prihlášku (formulár), životopis a motivačný list, (formulár – https://europass.cedefop.europa.eu/sk/europass-documents) odoslať  na edupage alebo osobne Mgr. Beáte Murín

Dosiahnutie čo najvyššieho počtu bodov v jednotlivých kritériách (maximum 110 bodov )

Kritériá  : Prospech z odborných predmetov (OŠS, OŠE), Celkový priemer známok   koniec 2. ročníka, 3. ročník, Dochádzka, Školské akcie – aktívna účasť na ZV – činnosť, prvá pomoc , SOČ,  práca v triede, športové akcie, olympiády,  iné (reprezentácia školy, darovanie krvi…) , Správanie – stupeň hodnotenia správania nesmie byť znížená známka , Ústny pohovor + sociálna oblasť – (znevýhodnené prostredie…)

Odborná komisia : vedúca PK odborných predmetov, vedúce učiteľky odborných predmetov + triedny učiteľ

Príprava účastníkov projektu :

 1. kultúrna príprava (základné informácie o krajine, geografia, dejiny, zaujímavosti a pracovná morálka)
 2. psychologická príprava na prácu v skupine, v cudzine, na neznámom mieste, v novom prostredí
 3. orientačná príprava (základné informácie o hosťujúcich organizáciách, odchode, príchode, o miestach stáže, potrebách dokladoch, ubytovaní, stravovaní, programe…)
 4. jazyková príprava (online jazyková podpora OLS)

Nadobudnuté kompetencie a zručnosti :

 • všeobecné kompetencie (samostatné konanie v spoločenskom a pracovnom živote)
 • interaktívne využívanie vedomostí, informačno-komunikačných technológií a komunikácia v cudzom jazyku
 • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
 • odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho zamerania (nové postupy, novinky vo svojom odbore)

Nadobudnuté certifikáty :

 • Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je uznávaný zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)
 • Certifikát o absolvovaní odbornej stáže
 • Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri registrácii do projektu

Monitor účastníkov počas odbornej stáže:

 • pracovný denník
 • diskusia so sprevádzajúcim učiteľom
 • zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a videozáznamov, ich priebežné publikovanie na FB školy a vo výslednej prezentácii projektu
 • návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na prevádzkach, pohovor s tútormi
 • písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka do osobného záznamu žiaka