CLIL

Extra hodina – vytvorenie novej extra hodiny
 
3. ročník
Jednou z možností ako zvýšiť efektívnosť rozvíjania jazykových zručností žiakov je integrácia metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) do vyučovacieho procesu. CLIL je metóda, ktorá využíva interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup k vyučovaniu cudzieho jazyka a ďalšieho predmetu, čím dáva žiakom možnosť používať nadobudnuté jazykové zručnosti v prirodzenej zmysluplnej komunikácii a využívať jazyk ako prostriedok komunikácie a zároveň ako prostriedok učenia sa. CLIL tak významnou mierou prispieva k rozvoju jazykových kompetencií, pretože žiaci majú príležitosť precvičovať si jazykové zručnosti v autentických situáciách. Vznikom extra hodiny CLIL sa zameriame aj na podporu IKT zručností. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu CLIL patria aj aktivizujúce didaktické metódy, činnosti podporujúce zvýšenú myšlienkovú aktivitu žiakov prostredníctvom výučbových programov a prístupom k internetu v multimediálnych učebniach. Mnohé bežné komunikačné situácie sú zaznamenané na videách, CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu predstavuje možnosti simulácie každodenných komunikačných situácií, precvičovania gramatických javov, získavania informácií o anglicky a nemecky hovoriacich krajinách v oblasti krajinovedy ako i čítanie anglických či nemeckých textov. Výučba bude prebiehať v dvoch multimediálnych učebniach a v bežnej triede s možným využívaním tabletov a v odborných laboratórnych učebniach, ktoré simulujú prirodzené podmienky nemocničnej izby (možnosť presunu tabletov). Po každom tematickom celku žiaci spolu v koordinácií s učiteľmi zhotovia video pomocou vizualizéra alebo kamery a sprístupnia na webovskú stránku školy a EDU Page. Zhotovené videá budú slúžiť na zopakovanie jednotlivých tém po ich odučení, prípadne aj v ďalšom školskom roku – ako príprava na maturitnú skúšku. Absolvovaním hodiny CLIL budú žiaci pripravení na aktívnu komunikáciu s klientmi počas zahraničných stáží– v zdravotníckom zariadení alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách v rámci schválených projektov Erasmus+.

Správy o činnosti

štvrťročné