Učebný odbor SANITÁR pre školský rok 2023/2024 OTVÁRAME
VEČERNÉ ŠTÚDIUM OTVÁRAME PRI DOSTATOČNOM ZÁUJME

Pokyny k prijímačkám

Vážení uchádzači, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, Lúčna 2, 984 17 Lučenec Vám oznamuje , že prijímacie skúšky do prvého ročníka večerného jednoročného externého štúdia -učebný odbor : 5371 H - SANITÁR v školskom roku 2023/2024 sa budú konať 26. júna 2023 o 13:00 hod. .

Na základe uvedeného žiadame uchádzačov, ktorí nemajú skompletizovanú prihlášku (potvrdenie lekára o očkovaní proti HEPATITÍDE typu B, overené kópie výučných listov, alebo maturitných vysvedčení, doklad o zmene priezviska- sobášny list), aby prílohy doručili na sekretariát školy a to najneskôr do termínu 26. júna 2023 .

V prípade, že sa nemôžete v uvedenom termíne prijímacích skúšok zúčastniť, alebo nebudete môcť nastúpiť na štúdium, bezodkladne nám to oznámte.

Prosíme Vás o spätné potvrdenie prijatia správy s pozvánkou cez e-mail. Ušetríme tak životné prostredie aj peniaze.

Ďakujeme.

V prípade, že sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôžete dostaviť na prijímacie skúšky, predložíte riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením o PN. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hod.

Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy.

ČO BUDE V TESTE - SJL ?

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka budú postavené na práci s textom. Úlohy budú zamerané na čítanie s porozumením ( platí/ neplatí, vyplýva/ nevyplýva, vyjadruje/ nevyjadruje...). Okrem porozumenia textu zistíme, ako ste na tom s vašimi vedomosťami z jazyka, slohu a teórie literatúry.<br /> Test je prispôsobený aj pre tých čo drali školské lavice už pred dlhším časom.

Čo bude v teste? Z jazyka učivo o slovnej zásobe, slovných druhoch, vetných členoch a vetách. Nebude to žiadna teória, poučky, ale priamo práca s ukážkou ( napr. Nájdite v ukážke zdrobneninu, citoslovce, podmet alebo zvolaciu vetu...). Písanie žiadneho slohu ani diktátu vás určite nečaká (to by sme potrebovali oveľa viac času).

ČO BUDE V TESTE Z BIOLÓGIE ?

Okruhy tém na test z BIOLÓGIE sú vybrané hlavne z učiva biológie pre 7 ročník - dva tematické celky:

Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

 • Telo ako celok
 • Povrch tela – koža
 • Oporná a pohybová sústava
 • Tráviaca sústava
 • Dýchacia sústava
 • Obehová sústava
 • Vylučovacia sústava
 • Nervová sústava
 • Rozmnožovacia sústava

Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie

 • Vplyv návykových látok na zdravie človeka
 • Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie
 • Životný štýl – zdravý spôsob života

Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním. Nebudú chýbať obrázky - či viete názvy vnútorných orgánov, alebo ich častí...

Tak hurá do toho oprášiť staršie vedomosti.

 

Pokyny k štúdiu -

Učebný odbor - kód 5371 H
-externé jednoročné večerné štúdium pre absolventov strednej školy (aspoň výučný list). otvárame v prípade dostatočného záujmu
- Štúdium je bezplatné, organizované v rozsahu 15 hodín týždenne , to znamená 2 dni v týždni, obsahuje teoretické hodiny - Zdravoveda, Sanitárstvo a Prvá pomoc a odbornú klinickú prax v zdravotníckom a sociálnom zariadení (interné odd., chirurgické odd., traumatologické odd., liečebňa dlhodobo chorých, detské odd, odd. centrálnej sterilizácie ...)
- Štúdium končí záverečnou skúškou – praktickou záverečnou skúškou a ústnou záverečnou skúškou z teoretických odborných predmetov. Výstupom je výučný list. Podmienky prijatia na štúdium
- podanie prihlášky s potvrdením zdravotnej spôsobilosti do 31. mája
- zvládnutie prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Prírodopis - formou testu. (rozsah učiva ZŠ) https://szslucnalc.sk/?page_id=92 
- doloženie výučného listu, alebo maturitné vysvedčenia.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača


Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre dospelých. Do učebného odboru sanitár môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR. Do odboru 5371 H sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Absolvent učebného odboru je pripravený:


- samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta, vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
- ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
- vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v anatomickopatologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v kúpeľných a sociálnych zariadeniach
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením sestry. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu. Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:
Absolvent vie:
- zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností,
- vykonávať základnú starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie,
- vykonávať dezinfekciu a sterilizáciu,
- vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
- transportovať pacienta a materiál na vyšetrenie...
- obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore, vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov a zariadení používaných v odbore
- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia
- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami
- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie
- dodržiavať normy, parametre kvality služieb,
- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh
- poskytovať prvú pomoc