Občianska náuka

Extra hodina - vznikne delením existujúcej hodiny
 
1. ročník
Predmet Občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Mal by otvárať cestu k realistickému pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Tento všeobecnovzdelávací predmet by mal naštartovať životnú cestu žiakov k ich budúcemu povolaniu a sebarealizácii. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. V 1. ročníku sa predmet vyučuje v rámci dvojhodinovej dotácie. Delením jednej hodiny by sme chceli podporiť rozvíjanie najmä finančnej gramotnosti vrátane základov podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Taktiež podporíme čitateľskú gramotnosť a v rámci tematického celku globálne témy v dnešnom svete aj prírodovednú gramotnosť. Viaceré tematické celky sú koncipované na finančnú gramotnosť a delením triedy vznikne priestor pre prácu s menšou skupinou žiakov pri vypĺňaní rôznych online dotazníkov (čo podporí aj IKT zručnosti), pracovných listov, vytváraní osobného finančného plánu každého žiaka, vyhľadávaním užitočných zdrojov pre zvyšovanie finančnej gramotnosti (s využitím tabletov). Ciele a vlastná realizácia bude upravená s ohľadom na žiakov z menšinových či znevýhodnených komunít, alebo zo sociálne – znevýhodneného prostredia.