Večerné pomaturitné štúdium v odbore PRAKTICKÁ SESTRA otvárame každý druhý rok - najbližšie v roku 2024
VEČERNÉ ŠTÚDIUM OTVÁRAME PRI DOSTATOČNOM ZÁUJME

Súčasťou prijímacieho konania je elektronický test z Biológie

Okruhy tém na test z BIOLÓGIE sú vybrané hlavne z učiva biológie pre 7 ročník ZŠ - dva tematické celky:

Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

 • Telo ako celok
 • Povrch tela – koža
 • Oporná a pohybová sústava
 • Tráviaca sústava
 • Dýchacia sústava
 • Obehová sústava
 • Vylučovacia sústava
 • Nervová sústava
 • Rozmnožovacia sústava

Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie

 • Vplyv návykových látok na zdravie človeka
 • Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie
 • Životný štýl – zdravý spôsob života

Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním.

 

Pokyny k štúdiu


- zápis do prvého ročníka sa uskutoční - ........................................ - podmienka štúdia !!!
neúčasť na zápise ruší rozhodnutie o prijatí!
vyučovanie sa začne v ............... po zápise a trvá do ............

- na prvé stretnutie priniesť:
potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde B ak nieje súčasťou prihlášky na štúdium (absolvovanie druhej dávky )
zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
potvrdenie - IBAN SK44 5200 0000 0000 0799 3228
rodný list a občiansky preukaz ( pre kontrolu osobných údajov )
prezúvky, zošity
- vyučovanie bude prebiehať 2x týždenne - utorok od 14:30 - 17:30 a v stredu od 7:00 - do 17:30
- predmety v 1. ročníku : Anatómia a fyziológia, Latinský jazyk, Prvá pomoc, Patológia, Preventívne lekárstvo, Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky, Zdravie a klinika chorôb, Ošetrovateľská starostlivosť
- predmety v 2. ročníku : Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, Zdravotnícka etika, Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Ošetrovateľstvo, Zdravie a klinika chorôb, Ošetrovateľská starostlivosť
- podmienkou pre pokračovanie do ďalšieho ročníka je absolvovanie 90% praktickej prípravy v predmetoch - Ošetrovateľské techniky, Ošetrovateľská starostlivosť
- školským poriadkom je v priebehu štúdia neprípustné tetovanie a piercing na viditeľných miestach
- žiak si zakúpi zdravotnícku uniformu (objednanie zabezpečuje škola), biele prezúvky, vreckový dezinf. prostriedok
- v prípade štúdia žiakov pracujúcich v zahraničí je nutné zladiť sa na spoločný termín
- 2 týždne na Slovensku a 2 týždne v zahraničí, to znamená
prvé dva úplné týždne septembrové na SLOVENSKU!