Prijímacie konanie

Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle platných opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oficiálne kritériá pre prijímacie konanie zverejníme do: 28. februára 2022

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy do: 20. marca 2022.

K prihláške uchádzača o štúdium v odbore zdravotnícky asistent /praktická sestra sa bude vyžadovať potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Prijímacie skúšky pre štúdium v tomto študijnom odbore sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 2. mája 2022,
 • v druhom termíne 9. mája 2022.

Prijímacie skúšky pozostávajú z:

 • didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • didaktického testu z biológie

Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy. (pozri nižšie).

ČO BUDE V TESTE – SJL ?

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka budú postavené na práci s textom. Úlohy budú zamerané na čítanie s porozumením ( platí/ neplatí, vyplýva/ nevyplýva, vyjadruje/ nevyjadruje…). Okrem porozumenia textu zistíme, ako ste na tom s vašimi vedomosťami z jazyka, slohu a teórie literatúry.<br />

Čo bude v teste? Z jazyka učivo o slovnej zásobe, slovných druhoch, vetných členoch a vetách. Nebude to žiadna teória, poučky, ale priamo práca s ukážkou ( napr. Nájdite v ukážke zdrobneninu, citoslovce, podmet alebo zvolaciu vetu…). Zo slohu nás budú zaujímať jazykové štýly a slohové postupy ( napr. K akému jazykovému štýlu patrí pozvánka?…) Písanie žiadneho slohu vás určite nečaká (to by sme potrebovali oveľa viac času). A z literatúry sme zvedaví na vaše vedomosti z literárnej teórie (literárne žánre, rým, umelecké prostriedky).

ČO BUDE V TESTE Z BIOLÓGIE ?

Okruhy tém na test z BIOLÓGIE sú vybrané hlavne z učiva biológie pre 7 ročník – dva tematické celky:

Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

 • Telo ako celok
 • Povrch tela – koža
 • Oporná a pohybová sústava
 • Tráviaca sústava
 • Dýchacia sústava
 • Obehová sústava
 • Vylučovacia sústava
 • Nervová sústava
 • Rozmnožovacia sústava

Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie

 • Vplyv návykových látok na zdravie človeka
 • Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie
 • Životný štýl – zdravý spôsob života

Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním.