Informácie k prijímaciemu konaniu pre zákonných zástupcov (ZZ)

Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle platných opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Termíny konania prijímacích skúšok: 

            1. termín: 4. mája 2023 (štvrtok) o 8:00 hod

            2. termín: 9. mája 2023 (utorok) o 8:00 hod

Zákonný zástupca obdrží pozvánku na prijímacie skúšky s podrobnými informáciami poštou.

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa :  

Prijímacie skúšky pozostávajú z didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry a didaktického testu z biológie

Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie na tlačive Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium viď. príloha č. 4.

V prípade, že žiak(žiačka) sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho(jej) zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hod.

Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy.

ČO BUDE V TESTE - SJL ?

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka budú postavené na práci s textom. Úlohy budú zamerané na čítanie s porozumením ( platí/ neplatí, vyplýva/ nevyplýva, vyjadruje/ nevyjadruje...). Okrem porozumenia textu zistíme, ako ste na tom s vašimi vedomosťami z jazyka, slohu a teórie literatúry.<br />

Čo bude v teste? Z jazyka učivo o slovnej zásobe, slovných druhoch, vetných členoch a vetách. Nebude to žiadna teória, poučky, ale priamo práca s ukážkou ( napr. Nájdite v ukážke zdrobneninu, citoslovce, podmet alebo zvolaciu vetu...). Zo slohu nás budú zaujímať jazykové štýly a slohové postupy ( napr. K akému jazykovému štýlu patrí pozvánka?...) Písanie žiadneho slohu vás určite nečaká (to by sme potrebovali oveľa viac času). A z literatúry sme zvedaví na vaše vedomosti z literárnej teórie (literárne žánre, rým, umelecké prostriedky).

ČO BUDE V TESTE Z BIOLÓGIE ?

Okruhy tém na test z BIOLÓGIE sú vybrané hlavne z učiva biológie pre 7 ročník - dva tematické celky:

Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

 • Telo ako celok
 • Povrch tela – koža
 • Oporná a pohybová sústava
 • Tráviaca sústava
 • Dýchacia sústava
 • Obehová sústava
 • Vylučovacia sústava
 • Nervová sústava
 • Rozmnožovacia sústava

Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie

 • Vplyv návykových látok na zdravie človeka
 • Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie
 • Životný štýl – zdravý spôsob života

Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním.

Druhé kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy v súlade s platnou legislatívou a výsledkami prvého kola vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok –

termín konania – 21. júna 2022

Kritériá prijatia ostávajú zhodné s prvým kolom

Výsledky prijímacieho konania po prvom kole

Všetkým uchádzačom bolo odoslané rozhodnutie o prijatí / neprijatí. Zákonný zástupca je povinný do 23. mája na školu potvrdenie o nastúpení na školu (náhrada zápisu) INAK SA ROZHODNUTIE O PRIJATÍ NA ŠKOLU STÁVA NEPLATNÝM! Po tomto termíne škola rozhodne o konaní druhého kola prijímacích skúšok na neobsadené miesta.