Každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutočňujú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a prírodopis formou testu.

Rozsah preverovaných vedomostí zodpovedá učivu základnej školy. (pozri nižšie).

Na prijímacích skúškach pre denné štúdium je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu žiaka(žiačky). Pre vykonanie zápisu v tento deň je nutné aby zákonný zástupca predložil svoj občiansky preukaz a zápisný lístok žiaka(žiačky) vydaný základnou školou. Na zápise si žiak(žiačka) vyberá cudzí jazyk – anglický jazyk alebo nemecký jazyk a voliteľný predmet – etická výchova alebo náboženská výchova.

V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží (jeho zákonný zástupca) riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.

ČO BUDE V TESTE – SJL ?

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka budú postavené na práci s textom. Úlohy budú zamerané na čítanie s porozumením ( platí/ neplatí, vyplýva/ nevyplýva, vyjadruje/ nevyjadruje…). Okrem porozumenia textu zistíme, ako ste na tom s vašimi vedomosťami z jazyka, slohu a teórie literatúry.<br />

Čo bude v teste? Z jazyka učivo o slovnej zásobe, slovných druhoch, vetných členoch a vetách. Nebude to žiadna teória, poučky, ale priamo práca s ukážkou ( napr. Nájdite v ukážke zdrobneninu, citoslovce, podmet alebo zvolaciu vetu…). Zo slohu nás budú zaujímať jazykové štýly a slohové postupy ( napr. K akému jazykovému štýlu patrí pozvánka?…) Písanie žiadneho slohu vás určite nečaká (to by sme potrebovali oveľa viac času). A z literatúry sme zvedaví na vaše vedomosti z literárnej teórie (literárne žánre, rým, umelecké prostriedky).

ČO BUDE V TESTE Z BIOLÓGIE ?

Okruhy tém na test z BIOLÓGIE sú vybrané hlavne z učiva biológie pre 7 ročník – dva tematické celky:

Človek a jeho telo: Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

 • Telo ako celok
 • Povrch tela – koža
 • Oporná a pohybová sústava
 • Tráviaca sústava
 • Dýchacia sústava
 • Obehová sústava
 • Vylučovacia sústava
 • Nervová sústava
 • Rozmnožovacia sústava

Zdravie a život človeka: Vonkajšie vplyvy na ľudský zdravie

 • Vplyv návykových látok na zdravie človeka
 • Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie
 • Životný štýl – zdravý spôsob života

Test obsahuje otázky s výberom odpovedí, alebo ich doplňovaním.

denné štúdium – PRIJíMACIE KONANIE