Klub finančnej gramotnosti

Finančnú gramotnosť môžeme charakterizovať ako súbor finančných vedomostí, zručností a skúseností s efektívnym riadením vlastných finančných prostriedkov, ako i schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Len dostatok informácií a schopnosť pretaviť ich do správnych finančných rozhodnutí je predpokladom prosperity a finančne stabilnej budúcnosti jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Ak chceme zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia žiakov, musí škola predovšetkým hľadať zaujímavé možnosti implementácie prioritných tém NŠFG do edukačného procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní.

Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu je možné uplatniť viacero prístupov. Predpokladom však je úzka tímová spolupráca všetkých učiteľov. Na SZŠ Lučenec sa vzdelávanie študentov v oblasti FG realizuje začlenením prioritných tém NŠFG do jednotlivých predmetov s využitím medzipredmetových vzťahov nielen na teoretickom vyučovaní, ale aj na praktickom vyučovaní a taktiež aj v rámci mimoškolských aktivít formou krúžkov a mimoškolskej činnosti. Pedagogickí zamestnanci počas práce v klube budú pracovať s vytvorenými vzdelávacími materiálmi a zároveň sa budú osobne podieľať aj na tvorbe nových vzdelávacích a pracovných materiálov pre študentov. Činnosť pedagogického klubu bude založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov rôznych aprobačných predmetov. Zasadnutia klubu budú analyzovať inovatívne metódy a formy vzdelávania, metodické materiály na hodnotenie úrovne finančnej gramotnosti.

Počet členov klubu: 10

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mes. = 120 hodín x 10 osôb = 1200 hodín

Výstup: 200 hodín (analýza s odporúčaniami, tvorba alternatívnej učebnice v skratke – informačnej brožúry – finančná gramotnosť na škole, pracovných listov so zameraním sa na finančnú gramotnosť, elektronického e-testu, prezentácií, e-Beam, informačnej brožúry – didaktické hry ako návod k podpore finančnej gramotnosti a pod.)