Klub jazykových zručností

(klub s písomným výstupom)Jednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa mladého človeka v dnešnej spoločnosti je znalosť cudzích jazykov (prioritne anglického jazyka), čo sa ukázalo najmä po vstupe Slovenska do Európskej únie. Medzi základné požiadavky dnešnej doby patrí cudzojazyčná gramotnosť, čo znamená ovládať minimálne jeden cudzí jazyk na primeranej komunikačnej úrovni. Cudzím jazykom sa venuje v súčasnosti čoraz viac pozornosti, pretože ich aktívne ovládanie prispieva k formovaniu osobnosti európskeho občana, zároveň podporuje mobilitu v európskom vzdelávacom priestore a na trhu práce, zvyšuje konkurencieschopnosť a vytvára tiež efektívne podmienky pre celoživotné vzdelávanie. Cieľom klubu je zvýšiť kvalitu jazykových zručností žiakov, rozvíjať medzipredmetové vzťahy, vytvárať koncepciu CLIL hodín, získať nové kontakty so zahraničím a inými školami, zvýšiť motiváciu učiteľov a posilniť spoluprácu učiteľov.

Počet členov klubu: 10

Periodicita: 2 x mesačne po 3 hodiny x 20 mes. = 120 hodín x 10 osôb = 1200 hodín

Výstup: 200 hodín (pracovné listy, prezentácie s problematikou CLIL, videá, nástenky a pod.)