Zdravie a klinika chorôb

Extra hodina – odborný predmet, vznikne delením existujúcej hodiny
 
1. ročník
Predmet Zdravie a klinika chorôb je jedným z prvých odborných predmetov na strednej škole. V rámci tejto delenej extra hodiny sa chceme venovať rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a zručností (technika čítania, plynulé hlasné čítanie, čítanie s porozumením, informatívne čítanie veku primeraných textov rozličného žánru). Žiaci si osvoja rôzne stratégie získavania, spracovania a využitia informácií (schopnosť vyhľadávania, zisťovania a spracovania základných i špecifických informácií z textov – rôzne odborné články). V rámci predmetu majú žiaci aktívne vyhľadávať na internete novinky v oblasti zdravotníctva a následne s učiteľom analyzovať krátke texty. Ich úlohou bude text zostručniť a krátkym opisom sumarizovať hlavnú ideu. Paralelným cieľom bude rozvoj IKT zručností – vyhľadávanie informácií, tvorba prezentácií, práca s E-Beam tabuľou, vypĺňanie elektronických testov (po schválení projektu a možnosti vytvorenia počítačovej učebne pre 30 žiakov). Extra hodina bude delená aj vzhľadom na lepšiu aklimatizáciu žiakov na výchovnovzdelávací proces, pri prechode zo základnej školy na strednú (vzdelávací štandard predmetu je pre žiakov úplne odlišný od predmetov vyučovaných na základných školách). Ciele a realizácia bude upravená s ohľadom na žiakov z menšinových či znevýhodnených komunít, alebo zo sociálne – znevýhodneného prostredia, hlavne s ohľadom na (ne)dostupnosť IT technológií a internetu, prípadne zhoršenú zručnosť v tejto oblasti, individuálnym prístupom a zabezpečením hardvérového a softvérového vybavenia.

Správy o činnosti

štvrťročné