Charakteristika školy

Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu táto moderná škola, rešpektujúca tradičné hodnoty, umožňuje aby z dieťaťa vyrástol mladý človek s pevnými morálnymi zásadami, ochotný a schopný pomáhať slabým. Najmodernejšia didaktická technika pomáha tvorivému pedagogickému kolektívu sprostredkovať predpísaný učebný obsah atraktívnym a efektívnym spôsobom. Celostnému rozvoju osobnosti napomáhajú bohaté mimovyučovacie aktivity. Študenti majú svoju školu radi a rodičia majú istotu, že svoje deti dali na správnu cestu, s dobrou možnosťou uplatnenia na trhu práce. Viac ako polovica absolventov z posledných rokov pokračuje v štúdiu na vysokých školách.

Stredná zdravotnícka škola Lučenec  je medzinárodne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou – International Education Society, London (IES), preto majú absolventi možnosť získať medzinárodný certifikát IES čo im uľahčuje uplatnenie sa v zahraničí.

V nezávislom hodnotení kvality stredných škôl banskobystrického kraja sa škola umiestňuje na popredných priečkach. INEKO

 Naša škola bola opakovane zaradená medzi TOP 20 stredných škôl  na Slovensku, ktoré v pridanej hodnote vo vzdelávaní, dlhodobo dosahujú úroveň  nad očakávaním. Pridanú hodnotu meria NÚCEM porovnaním výsledkov maturantov s ich výsledkami spred 4 rokov v monitore 9. Aj vďaka bohatej mimovyučovacej činnosti dosahujú žiaci úspechy v celoštátnom meradle. V rokoch 2017, 2018 a 2019 získalo naše družstvo majstrovský titul v elektronických šípkach, v rokoch 2018a 2019 sme zvíťazili v najprestížnejšej súťaži zdravotníckych škôl v prvej pomoci a získali množstvo iných ocenení v športových, kultúrnospoločenských súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti.

Škola má aktivovaný študijný odbor 5361 M praktická sestra v dennej i večernej forme, Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa a je zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvrtáci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Samotné zameranie školy na pomoc ľuďom v núdzi predurčuje, akí žiaci sa sem hlásia. Aj preto má škola minimum závažných výchovných problémov. Profesia zdravotníckeho pracovníka je náročná po fyzickej i psychickej stránke a bez srdca a disciplíny ju dobre robiť nemožno. Rodinný charakter školy, náročnosť na disciplínu, výchova k empatii a kooperácii + možnosť sebarealizácie prináša jednoznačne pozitívny efekt. Krúžok zdravotno-výchovnej činnosti pre žiakov základných škôl umožňuje návrat žiakov do ich základných škôl v roli lektora zdravého životného štýlu a prvej pomoci. S ohľadom na odborný profil študenta majú veľký význam odborné exkurzie a júnové stáže v nemocničných zariadeniach nielen v rámci republiky, ale aj v zahraničí / Praha-Motol, Brno, Zlín, Hradec Králové prostredníctvom projektu Erasmus+. Uplatnenie absolventov SZŠ na trhu práce je najlepšie zo všetkých odborných škôl na Slovensku. Je to spôsobené aj akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu na Slovensku. Zdravotnícke zariadenia ponúkajú náborové príspevky, lacné ubytovanie a možnosť štúdia popri zamestnaní. Mnohí nachádzajú pracovné príležitosti v zahraničí, hlavne v susednom Rakúsku, ale i Česku, Nemecku, Veľkej Británii ..., kde si vedia ich šikovnosť a um vážiť nielen v morálnej rovine. Pomáha im k tomu aj dvojjazyčnosť odborného vyučovania (v angličtine i nemčine)