46.  ročník SOČ

 • Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania
 • Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo tímovo (max. v 3 členných tímoch) za pomoci konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú v úvode písomnej časti prá Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.
 • Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita.
 • Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.
 • Postupujú dve práce v každom zo 17 vyhlásených odborov z nižšieho kola súťaže do vyššieho kola súťaže v každom z ôsmich krajov SR.

PREČO TO MÁM PÍSAŤ???

LEBO…                                                                     

 • Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku
 • Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme
 • Podporuje vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
 • Rozvíja tvorivé kompetencie
 • Rozvíja kritické myslenie
 • Rozvíja odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti
 • Rieši aktuálne témy
 • Využíva medzipredmetové vzťahy
 • Učí vyhľadávať informácie
 • Učí spolupracovať s odborníkmi
 • Podporuje študijnú aktivitu žiakov
 • Učí prezentovať prácu obhajobou
 • Prispieva k  schopnosti reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnoteniu prác iných žiakov
 • Prispieva k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času

Školské kolo sa uskutoční do. 1.3.2024

Uzatvorenie prác do online systému do krajskej prehliadky do 14.3.2024

Krajské kolo 22.3.2024 – Banská Bystrica

Celoštátne kolo od 24. do 26.4. 2024 – Nitra.

P1013883