44.  ročník SOČ

 • Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania
 • Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo tímovo (max. v 3 členných tímoch) za pomoci konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú v úvode písomnej časti prá Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.
 • Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita.
 • Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.
 • Postupujú dve práce v každom zo 17 vyhlásených odborov z nižšieho kola súťaže do vyššieho kola súťaže v každom z ôsmich krajov SR.

PREČO TO MÁM PÍSAŤ???

LEBO…                                                                     

 • Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku
 • Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme
 • Podporuje vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
 • Rozvíja tvorivé kompetencie
 • Rozvíja kritické myslenie
 • Rozvíja odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti
 • Rieši aktuálne témy
 • Využíva medzipredmetové vzťahy
 • Učí vyhľadávať informácie
 • Učí spolupracovať s odborníkmi
 • Podporuje študijnú aktivitu žiakov
 • Učí prezentovať prácu obhajobou
 • Prispieva k  schopnosti reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnoteniu prác iných žiakov
 • Prispieva k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času

Školské kolo sa uskutoční do. 4.3.2022

Uzatvorenie prác do online systému do krajskej prehliadky do 18.3.2022

Krajské kolo 1.4.2022.

Celoštátne kolo od 26 do 29.4. 2022 Bardejov.

SOČ