Vznik dnešnej Strednej zdravotníckej školy v Lučenci sa datuje k dňu 10.september 1946, kedy bola otvorená ako Štátna odborná škola pre ženské povolania v Lučenci. Škola vznikla preložením Štátnej odbornej školy z Krupiny do Lučenca na základe výnosu Povereníctva školstva a osvety . Škola mala vtedy piatich vyučujúcich.
Zásluhu na jej vzniku mal aj miestny odbor Spolku slovenských žien ŽIVENA. V školskom roku 1948/1949 dostala škola novú budovu, v ktorej sídli dodnes.  V roku 1949 pri reorganizácii školstva školu premenovali na Štátnu vyššiu sociálno-zdravotnú školu v Lučenci. V roku 1951 dostala škola názov Zdravotná škola s trojročným štúdiom. V školskom roku 1952/1953 sa po prvýkrát uskutočnilo delenie študentov na zdravotné a detské sestry, ktoré platilo do roku 1995.
V auguste 1955 Ministerstvo zdravotníctva ustanovilo prechod školy na štvorročné štúdium pre prvé ročníky.Špeciálna učebňa pre vyučovanie ošetrovateľskej techniky a učebňa laboratórnych prác boli zriadené v školskom roku 1956/1957. Forma večerného štúdia začala v nasledujúcom školskom roku. V školskom roku 1957/58 bolo v škole šesť tried denného štúdia a tri triedy večerného štúdia, osemnásť vyučujúcich lekárov a štyri učiteľky ošetrovateľskej techniky a praktického výcviku.
Od roku 1960 mala škola deväť tried denného štúdia a dve triedy večerného štúdia – jedna z nich bola elokovaná v Rimavskej Sobote. Od roku 1961 sa mení názov školy na Strednú zdravotnícku školu, ktorý sa používa dodnes. Školské roky 1960/61 -62 -63 sú zaujímavé intenzívnou úpravou školského areálu, učební, vybudovaním športového areálu. Od mesta dostala škola priestory pre zriadenie vlastného domova mládeže, čo uľahčilo štúdium žiakom z okresov Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. V ďalších školských rokoch sa stále pracuje na zlepšení a zefektívnení využitia školských priestorov, zaviedlo sa do školy ústredné vykurovanie a vybudovali sa žiacke šatne.
     Obdobie rokov 1970 až 1989 sa v záznamoch kroník nesie v duchu vtedajšej doby a jej hodnôt (veľa informácií pre súčasnosť chýba). O povolanie zdravotnej a detskej sestry je vďaka spoločenskému statusu medzi dievčatami veľký záujem. Počet uchádzačov o štúdium v 60-tych až 80-tych rokoch bežne presahuje kapacity školy dvojnásobne. Škola sa radí k tzv. výberovým stredným školám – prijímacie skúšky musia absolvovať často aj absolventi ZŠ s dosiahnutým študijným priemerom 1,00. Chlapcov je na škole tradične málo – v priemere jeden až štyria v ročníku. Napriek tomu, že škola mala dobrých žiakov, pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu bolo skôr výnimkou. Možnosti vzhľadom na odborné smerovanie školy boli obmedzené na lekársku fakultu, kde mali vždy prednosť absolventi gymnázií. V osemdesiatych rokoch pribudla možnosť študovať aj na Slovensku učiteľstvo ošetrovateľstva (ročne približne 25 miest). Absolventi sa zväčša vracali do škôl a posilňovali tradície školy.
     Od roku 1989 pracuje škola v novom duchu humanizácie a demokracie a poľudšťuje sa aj tvár kroniky školy. V deväťdesiatych rokoch pod vplyvom celospoločenských zmien dochádza k rozvoju a hlavne k osamostatňovaniu ošetrovateľstva ako profesie i vedného odboru od medicíny. Otvorený kontakt so svetom dáva i slovenským sestrám možnosť sebauvedomovania sa, emancipácie voči lekárom a štúdia ošetrovateľstva v bakalárskej a magisterskej forme. Na SZŠ dochádza k spojeniu odborov detská a zdravotná sestra do odboru všeobecná sestra. V školskom roku 1993/1994 bolo otvorené dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore všeobecná sestra a študijný odbor sanitár v školskom roku 1995/1996 s jednoročným štúdiom. V rokoch 1996 až 1998 je aj na SZŠ v Lučenci aktivované vyššie odborné štúdium – študijný odbor Diplomovaná všeobecná sestra. Následne je odbor centrálne utlmený a aktivovaný len v mestách s vyšším typom nemocníc.   Od 1. septembra 2001 dochádza k zmene koncepcie vzdelávania na stredných zdravotníckych školách. Vzdelávanie sestier je presunuté na vysoké školy. Na SZŠ je aktivovaný  študijný odbor zdravotnícky asistent, ktorý sa vyučuje dlhých 20 rokov. Od septembra 2019 je aktivovaný študijný odbor 5361 M PRAKTICKÁ SESTRA.

Stredná zdravotnícka škola Lučenec si 19. októbra 2016 pripomenula 70. výročie svojho vzniku celoslovenskou konferenciou s názvom Budúcnosť zdravotníckych škôl na Slovensku. Školu navštívilo takmer sto hostí. Pre každého bola pripravená taštička s prezentmi a publikáciou približujúcou jeden školský rok na lučenskej zdravotke. Okrem odborného programu bola pre hostí pripravená prehliadka školy a samozrejme občerstvenie. Témou prednášok bolo interaktívne vyučovanie v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch, elektronizácia školskej administratívy, štipendijný program pre študentov stredných zdravotníckych škôl od firmy AGEL a.s. a zmeny vo vzdelávaní sestier v Českej republike. Konferencia reagovala na alarmujúco sa znižujúce počty absolventov študijných odborov so zameraním na ošetrovateľstvo v Slovenskej republike a klesajúci počet sestier v zdravotníctve. Popoludňajšiu slávnostnú akadémiu v krásnych priestoroch zrekonštruovanej lučeneckej synagógy skvelo moderoval absolvent školy – moderátor hlavného spravodajstva RTVS Viliam Stankay. Hostí z temer všetkých stredných zdravotníckych škôl na Slovensku, v nej privítala primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková, pozdravný list od ministra zdravotníctva SR prečítala riaditeľka odboru vzdelávania doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. a pozdrav od predsedu VÚC odovzdali Mgr. Marianna Kemková a Ing. Stanislav Riša. Po prezentácii histórie školy zvlášť dojemne zapôsobili na publikum spomienky na školu učiteľov, ktorý už dávno niesú medzi nami. Riaditeľ školy ocenil dlhoročnú prácu bývalých i súčasných zamestnancov školy pamätnými listami. K pompéznej atmosfére akadémie prispel kultúrny program pripravený zamestnancami a študentmi, ktorý vyvrcholil novou hymnou školy. Po akadémii nasledoval veľkolepý raut.