Odborný seminár

Extra hodina – vytvorenie novej extra hodiny
 
4. ročník
Predmet Odborný seminár je koncipovaný vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania. Poskytuje poznatky nevyhnutné pre formovanie a rozvíjanie logického, tvorivého myslenia a konania žiaka, pôsobí na formovanie osobnosti žiaka. Učí žiaka ako prakticky aplikovať vedomosti získané v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch do reálnych podmienok zdravotníckej praxe. Poskytuje holistický pohľad na človeka ako bio-psycho-sociálnu a spirituálnu bytosť v kontexte filozofie zdravia. Predmet poskytuje systém poznatkov na realizáciu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta/klienta formou ošetrovateľského procesu s podporou čitateľskej gramotnosti. Profesijná komunikácia poskytuje žiakovi poznatky pre nadväzovanie kontaktov a tímovú spoluprácu. Realizovaním širokej škály vyučovacích metód a foriem sa vytvárajú podmienky pre rozvíjanie vzťahovo-postojových a intelektuálnych spôsobilostí odborného vzdelania. Riešenie prípadových štúdií je zamerané na čitateľskú gramotnosť s využitím prepojenia teórie s praxou. Extra hodina Odborný seminár bude delená na 3 skupiny, čo umožní vytvoriť úzku spoluprácu žiakov s učiteľom pri riešení problémových úloh, priamo odvodených z reálnej praxe. Na tomto predmete sa budeme snažiť rozvíjať schopnosť žiaka pochopiť, analyzovať a správne stanoviť ciele a stratégie riešenia rôznych situácií, ktoré môžu vzniknúť v interakcii s pacientom. Pripravíme modelové situácie a rozanalyzujeme jednotlivé prípadové štúdie – kazuistiky, ktoré boli žiakmi zaznamenané počas klinickej praxe + sa zameriame na nové poznatky z praxe. Výučba bude prebiehať v dvoch multimediálnych učebniach s využívaním interaktívnej tabule, a v jednej učebni s využitím tabletov. Žiaci priebežne absolvujú vzdelávanie prostredníctvom aktivizujúcich prezentácií, e-Beam a projektového vyučovania, čo prispeje k zvyšovaniu kompetencií žiakov v práci s informačno–komunikačnými technológiami. K zvýšeniu čitateľskej gramotnosti bude prispievať analýza jednotlivých prípadových štúdií.