Mimoškolská činnosť

Trvanie podaktivity: 09/2020 – 06/2022 (22 mesiacov)

Cieľ podaktivity: Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej gramotnosti a jazykové a IKT zručnosti prostredníctvom realizácie mimoškolských aktivít.

Popis: V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa školy zamerajú na realizáciu krúžkov. Jednotlivé mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu žiakov. Školy sa rozhodli rozšíriť možnosti mimoškolského vzdelávania a inovovať krúžky, ktoré nenásilnou hravou formou prehlbujú vedomosti a znalosti žiakov.

V rámci podaktivity bude vytvorených niekoľko nových záujmových krúžkov, kde sa žiaci budú stretávať. V rámci krúžkov by žiaci trávili svoj voľný čas a zároveň by si zvyšovali čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, jazykové a IKT zručnosti.

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Čo ďalej po škole? (krúžok finančnej gramotnosti a IKT zručností)

Charakteristika/činnosť krúžku: Krúžok bude zameraný na finančnú gramotnosť, uplatnenie sa na trhu práce, alebo prípravu na vysokoškolské štúdium / život vysokoškoláka. Očakávaným výstupom bude schopnosť žiaka vyhľadať možné zdroje príjmov, vedieť sa orientovať v oblasti financií, pochopiť princíp vedenia samostatnej domácnosti, šetrenia, porozumieť potrebe dlhodobého investovania najmä v oblasti bývania. Časť krúžku bude zameraná na správnu voľbu povolania po skončení strednej školy, elektronické vypĺňanie prihlášok na vysokú školu – čím sa podporia IKT zručnosti.

Formy: Metóda inscenačné hry, diskusné metódy, správnosť resp. nesprávnosť využívania internetbankingu, práca s PC – internet – vyhľadávanie brigád, internetbanking, webové stránky škôl, inštitúcií, vypĺňanie prihlášok na vysoké školy

Výstup: Vytvorenie finančného plánu, odoslanie prihlášok na vysokú školu, vyplnenie online testu ohľadne finančnej gramotnosti, vyplnenie dotazníka ohľadne informácií týkajúcich sa sociálneho a zdravotného poistenia

Trvanie: 2 hodiny/týždeň x 80 týždňov = 160 hodín

Príprava materiálu na krúžok: 36 hodín (tvorba pracovných listov, informačných listov, prezentácií, brožúrky s ponukou vysokých škôl so zameraním na školy so zdravotníckou problematikou, tvorba nástenky a pod.)

EKO krúžok na SZŠ (krúžok prírodovednej gramotnosti)

Charakteristika/činnosť krúžku: Prírodovedná gramotnosť je klasifikovaná ako schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery na pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali.

Cieľom krúžku je formovanie a rozvíjanie aktivít, ktoré naučia žiakov ekologicky myslieť bez memorovania a vedú ich k chápaniu súvislostí medzi človekom a jeho životným prostredím k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja, čím zvýšime kompetencie žiakov v oblasti prírodovednej gramotnosti.

Pri realizácii tohto cieľa sa škola zameria na 3 základné princípy:

  1. Učiť žiakov o životnom prostredí – uvedomovať si problémy životného prostredia
  2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia- rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožnia riešiť problémy životného prostredia.
  3. Vychovávať žiaka pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne postoje, viesť žiakov k účasti na ochrane životného prostredia.

Výchovnú prácu v oblasti environmentálnej výchovy bude škola realizovať plnením konkrétnych úloh, zameraných na formovanie a rozvoj osobnostných kvalít žiakov. Zároveň bude voliť také metódy a formy práce, ktoré budú rozvíjať poznávacie schopnosti a sociálne zručnosti žiakov a hlavne budú prispievať k pozitívnym emocionálnym zážitkom. Dôležité bude zapojiť pedagogických, ale i ostatných zamestnancov školy do jednotlivých činnosti a zvyšovať ich environmentálne povedomie – zabezpečiť systém separovania odpadu pre celú školu, zberu druhotných surovín, skrášľovaním areálu školy, vnútorných a so školou susediacich priestorov, vysádzaním stromov, ozdobných kríkov, kvetov, revitalizáciou bylinkovej záhrady …

Trvanie: 2 hodiny/týždeň x 80 týždňov = 160 hodín

Príprava materiálu na krúžok: 32 hodín (príprava prezentácií, nástenky, pracovných listov, metodického materiálu ku Dňu zeme, informačnej brožúry o separovaní odpadu na škole, tvorba videí pri jednotlivých akciách – Deň zeme, EKO dni, zber papiera a pod.)

Školský časopis (krúžok kreatívneho písania a čitateľskej gramotnosti)

Charakteristika/činnosť krúžku: Školský časopis je veľmi zaujímavá možnosť spolupráce učiteľov so žiakmi. Časopis Bacilus bol na škole tradíciou 20 rokov (do roku 2013). Škola by chcela obnoviť túto tradíciu a tým podporiť žiacku kreativitu, ich záujem o verejné dianie, angažovanosť pri vytváraní demokratického prostredia školy i čitateľskú gramotnosť u žiakov. Po predchádzajúcej skúseností škola zistila, že pri tvorbe školského časopisu sú žiaci spočiatku veľmi aktívni a radi by sa zapojili svojimi príspevkami. Často im však chýba výdrž a ochota pracovať na sebe. Akýkoľvek nezdar, prípadnú kritiku ťažko nesú – obávajú sa negatívnej reakcie čitateľov. Preto považujeme za správny spôsob aktivizovania vytipovaných žiakov v tejto oblasti práve mimoškolskou činnosťou v krúžku. V rámci tohto krúžku budú žiaci pod vedením pedagógov sumarizovať aktuality za stanovené obdobie, ktoré spoločne rozdiskutujú a rozdelia úlohy pri tvorbe krátkych článkov do časopisu a naplánujú reportáže na najbližšie obdobie. Časopis bude vychádzať najmä v elektronickej podobe na stránke školy, ale raz štvrťročne aj v printovej podobe. Zároveň škola očakáva, že by bolo možné časopis využiť marketingovo v rámci dní otvorených dverí na našej škole, či burze stredných škôl. Členovia redakčnej rady si tak upevnia vedomosti z gramatiky, štylistiky, reportáže, dozvedia sa o tom, ako to chodí vo vydavateľstve a v tlačiarňach. Žiaci navštívia aj bibliotéku. Zároveň vďaka riadenej diskusii sa naučia rozlišovať falošné správy od správ reálnych.

Trvanie: 2 hodiny/týždeň x 80 týždňov = 160 hodín

Príprava na krúžok: 20 hodín