Úlohy žiackej školskej rady

  • sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
  • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Žiacka školská rada vydáva stanoviská k rozličným školským témam.

Vo svojich stanoviskách sa vyjadrujú najmä k:

  • návrhom na zlepšenie prostredia v škole,
  • aktuálnym problematickým témam v škole,
  • spôsobe výchovy a vzdelávania na škole.

Na to, aby sa žiacka školská rada mohla prijímať rozhodnutia (uznášať sa), je potrebné, aby na zasadnutí bola viac ako polovica všetkých členov žiackej rady.

Zo zasadnutí sa spravidla robia zápisnice obsahujúce miesto a dátum stretnutia, program stretnutia, stručný zápis kto čo povedal, prikladá sa prezenčná listina prítomných členov, na čom sa žiacka školská rada uzniesla a kto a ako hlasoval. Na spísanie zápisnice sa väčšinou určuje zapisovateľ a overovateľ. Spisovanie zápisníc z každého zasadnutia ale nie je povinnosť.

NAČO NÁM JE ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR)?
Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

Žiacka školská rada – to sú študenti pre študentov. Je to váš „študentský parlament“. Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Lenže odznejú len tak na chodbe alebo na zastávke autobusu. Hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady.

Pozor!!!!! Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

PREDSEDNÍČKA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY: Viktória Jonášová

 Pedagogický koordinátor: Mgr. Barbora Bartošová