Školský parlament:

 

 Pedagogický koordinátor: 

Mgr. Beáta MURÍN

pedagóg


Predseda ŠP

Maxim Ličko

III.A.


 
 
 


Ustanovenia školského parlamentu

 •  reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.
 •  je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej30%žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.
 • má najmenej 5 a najviac 17 členov; členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov.
 • počet členov školského parlamentu na účel prvých vo lieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy. Počet členov pre každé ďalšie voľby školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu, schválený na ustanovujúcej schôdzi.
 • na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo.
 • úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
 •  na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do30dní od ustanovenia školského parlamentu.
 • vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní nasvojom webovom sídle.
 • voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním.
 • o voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.
 • predsedu školského parlamentu volia na prvom zasadnutí školského parlamentu členovia školského parlamentu tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu školského parlamen tu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
 • ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti.
 • členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Školský parlament 488/2021 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky :

a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy, d) volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov sošpeciálnymivýchovno-vzdelávacími potrebami,

 e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,

f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školuvobecnommládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,

g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,

h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

 • funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu.
 • funkčnéobdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.
 • školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšinavšetkýchčlenov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu.
 • na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.
 • pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 • náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022: Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do31. decembra 2021 sa považujú za školské parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.“.školy uhrádzajú z rozpočtu školy.“.