Víťazmi sme vlastne všetci
27. júna 2022
Divínsky Bojard zdolaný!
28. júna 2022

Zmysluplné trávenie popoludnia

Covid 19 poznačil každého z nás. Poznačil zdravie mnohých ľudí, ale poznačil aj výchovno-vzdelávací proces. Naša škola nebola výnimkou. Pre našich žiakov to predstavuje obrovský problém, ktorý by sa mohol preniesť do praktickej oblasti. Naši žiaci nemali prirodzenú možnosť osvojovať si praktické zručnosti v laboratórnych a prirodzených podmienkach tak, ako tomu bolo po minulé roky. Práve preto bolo prínosné zapojiť sa do projektu Spolu úspešnejší 2, pomocou ktorého sme mali možnosť absolvovať v poobedných hodinách so žiakmi praktické precvičovanie rôznych tematických oblastí potrebných pri starostlivosti o chorého, ktoré im chýbali, v ktorých mali rezervy, aby sa zlepšili, aby implementovanie ich získaných vedomostí a praktických zručností bolo prínosom pre ďalšie štúdium a bolo prospešné pre verejnosť v ich ďalšom profesionálnom pôsobení.
Projekt „Spolu úspešnejší 2“ bol realizovaný vďaka finančnej podpore z plánu obnovy MŠVaVŠ SR s grantom vo výške 5750,- a prebiehal od 17.1.2022 do 17.6.2022 po vyučovaní v priebehu celého týždňa. Zúčastnili sa ho žiaci všetkých ročníkov. Doučovanie prebiehalo v laboratórnych podmienkach v odborných učebniach v škole a v prirodzených podmienkach v nemocnici.
Žiaci na doučovaniach prejavili záujem o doplnenie si svojich nedostatkov, aktívne vyhľadávali praktické výkony, v ktorých si boli neistí, a tým sa výrazne zlepšili v praktických zručnostiach. Zmysluplne využili čas popoludní pre sebarozvoj. Realizovanie projektu „Spolu úspešnejší 2“ mal pre našich žiakov veľký význam a veríme, že v budúcnosti sa opäť zapoja do takéhoto projektu. Vďaka patrí predovšetkým koordinátorke projektu PhDr. Miroslave Sekulovej za jeho zrealizovanie a všetkým zapojeným učiteľom, ktorí sa naplno venovali žiakom.

Mgr. Ľubomíra Martinská