Koncoročný výjazd zborovne sa vydaril
6. júla 2022
Mobility Erasmus+ pre učiteľov pokračuje v Lindau am Bodensee
23. augusta 2022

Moderné vzdelávanie pre prax II za nami

Aj keď je dovolenkové obdobie, ešte stále finalizujeme s ukončením projektu, ktorý bol realizovaný v období od 1. 9. 2020 v celkovej sume 178 000 € financovaný z ESF, ŠR a vlastných zdrojov, v spolupráci s BBSK. Rozvíjanie čitateľskej, finančnej, matematickej gramotnosti a jazykových zručností sa nám podarilo vďaka práci všetkých vyučujúcich
v jednotlivých klubov a následnej interpretácií na vyučovacích hodinách. Vytvorilo sa 160 správ z jednotlivých klubov a množstvo edukačného materiálu – spolu 115 pracovných listov , 45 prezentácií, 25 natočených videí, 10 x nástenky, 4 veľké a 4 malé informačné brožúry, 22 myšlienkových máp, 13 E testov. V rámci extra hodín Zdravie a klinika chorôb, Občianska náuka, Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, CLILa Odborný seminár sa zameriavalo na rozvoj najmä čitateľskej gramotnosti, ale aj riešenie problémových úloh či kritického myslenia. Vďaka mimoškolskej činnosti sa obnovil Školský časopis, revitalizovala sa bylinková záhradka, separácia odpadkov pomocou Eko krúžku. Krúžok – Čo ďalej po škole pomáhal štvrtákom nájsť cestu po ukončení štúdia. Projekt zahŕňal množstvo administrácie či pracovného času, ale napriek tomu zanechal najmä v nás učiteľov hlbokú stopu vzájomnej spolupráce a veľa pripraveného materiálu, ktorý vieme využiť aj nasledujúce obdobie. Dúfame a veríme, že pomohol aj naším žiakom.
PhDr. M. Sekulová – odborný garant projektu