Studňa uprostred…
16. mája 2024
Praktická Maturita je za nami❤
17. mája 2024

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poradie uchádzačov zverejnené 17. mája uvádza či je žiak prijatý / neprijatý. U prijatých – je potrebné do troch dní potvrdiť nástup do školy (do 22 mája), inak bude rozhodnutie o prijatí neplatné. (písomne – môže byť aj cez EduPage)

Neprijatí uchádzači (ktorí vyhoveli kritériám, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta) môžu podať odvolanie. Pri posune poradia (22. mája) im bude automaticky vyhovené – U uchádzačov, ktorí nepotvrdili nástup do školy sa prijatie ruší a poradie sa posúva na úkor ich miesta.