Pomáhať, znamená dávať.
29. apríla 2020
Predbežné výsledky
6. mája 2020

Počujeme sa + vidíme sa + skúšame a testujeme – plnohodnotne vyučujeme!

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súvislosti s formou výuky, ktorú realizujeme vzhľadom na karanténne opatrenia od 6. apríla online cez aplikáciu ZOOM Vás žiadam, aby sa každý žiak v zmysle platného rozvrhu pripájal na vyučovanie včas – bez meškania a to aj prostredníctvom kamery. Videokomunikácia je pre efektivitu procesu potrebná obojsmerne, nielen pre sprostredkovanie vyučovania pre žiaka, ale aj pre kontrolu aktivity, či úrovne prípravy žiaka na vyučovanie zo strany učiteľa. Prosím prijmite také opatrenia, aby boli tieto zásady dodržané. Vopred vám za to ďakujem. Ak z vážneho dôvodu obrazový prenos smerom k vyučujúcemu neviete zabezpečiť, prosím kontaktujte písomne triedneho učiteľa.

Zároveň Vás chcem v súlade s Usmernením ministra školstva o hodnotení žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 informovať, že v druhom polroku budú klasifikované všetky predmety, ktoré boli klasifikované v polroku prvom s výnimkou Telesnej výchovy. Informácie k maturitám nájdete na našej stránke – https://szslucnalc.sk/?p=10745.

Ďakujem za pozornosť a prajem vám i nám všetkým veľa zdravia!