Budeme modernejšou školou
17. septembra 2020
Kvapka krvi vo Veľkom Krtíši
18. septembra 2020

Aktuálne informácie o vyučovaní a opatreniach v škole proti pandémii.

Na základe usmernenia hlavného hygienika pokračujú žiaci končiacich ročníkov SZŠ v praktickom vzdelávaní prezenčnou formou v prirodzených podmienkach – zmluvných zdravotníckych zariadení a žiaci tretieho (prvého v externej forme) v laboratórnych podmienkach školy. Vzdelávanie ostatných predmetov a u žiakov prvého a druhého ročníka denného štúdia pokračuje online formou. Vzhľadom na uvedené a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je potrebné maximálne dodržiavať všetky známe opatrenia proti šíreniu infekcie. Prosím všetkých žiakov o disciplinovanosť: Buďte pozitívnym príkladom pre svoje okolie.

Informácie  pre Zákonného zástupcu žiaka/ dospelého žiaka:

  • Zabezpečiť pre svoje dieťa/seba každý deň dve rúška ( jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby + 1 v skrinke) a jednorazové papierové utierky
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa/seba podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu/dospelého žiaka je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Viac na …

Rúško je povinné po celý čas v interiéri, aj v triede – viac v DESATORE!

15133077595461515
Show Buttons
Hide Buttons
error: Tento obsah je chránený!