Čitateľský maratón
8. apríla 2021
„Náhradná“ Valentínska kvapka krvi na Strednej zdravotníckej škole…
22. apríla 2021

Bez maturít a záverečných skúšok

Ako sa ukončí štúdium na škole pre maturantov a sanitárov?

M a t u r i t a 2021 sa v školskom roku 2020/2021 koná v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021, Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

Školské vyučovanie sa pre žiakov maturitných ročníkov v stredných školách končí 14. mája 2021 – to bude dátum na vysvedčení. Klasifikácia jednotlivých predmetov vrátane vykonania komisionálnych skúšok je termín do 10. mája 2021, napr. klasifikačná porada bude 3. mája, žiak by mohol byť klasifikovaný známkou – nedostatočný – následne vykoná komisionálne skúšky a môže byť do 10. mája 2021 hodnotený aj známkou dostatočný.

Po úspešnom ukončení posledného ročníka štúdia môže žiak pristúpiť k maturitnej skúške, ktorá sa v školskom roku 2020/2021 koná nasledovne:

– externá časť maturitnej skúšky sa ruší,

– písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší,

– interná časť maturitnej skúšky sa koná administratívne,

– praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa koná administratívne.

Administratívne vykonanie maturitnej skúšky je podrobne prezentované vo vyššie uvedenom rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu na stránke www.minedu.sk. – ://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

V prípade, že by žiak alebo jeho zákonný zástupca mal záujem o iné, ako administratívne vykonanie maturitnej skúšky, musí o to písomne požiadať riaditeľa školy do 21. mája 2021. Postup je tiež zverejnený v už zmienenom rozhodnutí.

Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021. Následne bude vydané maturitné vysvedčenie – s dátumom – 21. mája 2021.

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY v odbore Sanitár

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v šk. roku 2020/21 zo dňa 22.3.2021 dochádza pre žiakov v učebnom odbore sanitár k nasledujúcim zmenám:

1.            Školské vyučovanie sa končí 28. mája 2021 – dátum na vysvedčení.

2.            Hodnotenie a klasifikácia za druhý polrok (vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie 2. polroka) sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 24. mája 2021.

3.            Záverečná skúška sa uskutočňuje administratívne – viac na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-zaverecnej-skusky-absolventskej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-skolskom-roku-20202021/

4. Vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii – výučným listom bude administratívne – dátum na vysvedčení – 9. 6. 2021.

Viac informácií o administratívnom vykonaní záverečnej skúšky bude operatívne riešené po usmernení zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré rozhoduje o skupinách príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky.