Zaduj, víchor! Vločky splaš! Nech už je tu Mikuláš!
11. decembra 2019
Vianočné koledy u Jánošíka
19. decembra 2019

Úspešná mobilita Erasmus+ za nami a druhá pred nami

Po úmornej príprave a dlhom, dlhom, dlhom čakaní na výsledok schvaľovacieho procesu sme opäť šťastní. Projekt za 46 000 € dostal zelenú.

Naša škola má dlhoročné skúsenosti  s realizáciou odborných stáží v zahraničí v rámci projektu ERASMUS+. Aktuálne má za sebou absolvovanie dvojročného projektu, vďaka čomu mohli vycestovať do Českej republiky žiaci tretieho ročníka denného štúdia a učiteľky odborných predmetov. Jeho hlavným poslaním  bolo  poskytnúť vybraným žiakom možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky. Projekt bol rozdelený do dvoch etáp v priebehu 19 mesiacov. Do zahraničia postupne vycestovalo na prvú a druhú mobilitu 32 žiakov 3. ročníka pod pedagogickým dozorom sprevádzajúcich osôb – učiteliek odborných predmetov, čo predstavovalo  jedinečnú príležitosť pre ich profesijný rast.

Partnermi projektu sa stali Vyššia odborná škola zdravotnícka  a Stredná zdravotnícka škola  v Prahe, v Zlíne a v Hradci Králové. Odbornú prax žiaci absolvovali vo Fakultných nemocniciach – napr. v Prahe vo FN Motol alebo v krajských nemocniciach v Zlíne. Súčasťou každej stáže bolo udelenie certifikátu prijímajúcej organizácie, ktorý potvrdzuje absolvovanie praxe a vydanie mobilitného Europasu. Účastníci majú možnosť sa ním preukázať, ak sa chcú uchádzať o zamestnanie nielen na Slovensku, ale aj v ostatných členských krajinách Európskej únie. Absolvovanie stáží prinieslo veľmi veľa pozitívnych skúseností na strane žiakov aj odborných učiteliek. Kontakt s novými a modernými pomôckami zvýšili odbornú a praktickú úroveň našich žiakov. Zároveň spoznávali tradície, spoločenské a kultúrne pomery cieľovej krajiny a prostredie zahraničnej partnerskej školy, nadviazali kontakty a priateľstvá. Práca v najmodernejších nemocniciach európskeho významu sa stala pre nich víziou, ako je možné poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť na najvyššej úrovní a snáď aj víziou ich budúcnosti, pretože mnohí boli motivovaní vykonávať prácu prípadne ďalšie štúdium v Českej republike.

Na tieto aktivity môže škola nadviazať aj v ďalších mesiacoch. Tento mesiac bol škole pridelený ďalší grant z Erasmus+ a žiaci 3. ročníkov spolu s odbornými učiteľkami už budúci rok v júni odcestujú do Prahy (10 žiakov a 2 odborné učiteľky) a do Brna (6 žiakov a 1 odborná učiteľka). V ďalšom školskom roku (2020/2021) v mesiaci jún absolvuje odbornú prax 6 žiakov s jednou odbornou učiteľkou v Hradci Králové. Prehĺbi sa spolupráca s Vyššou odbornou školou zdravotníckou  a Strednou zdravotníckou školou  v Prahe a v Hradci Králové. Premiéru bude mať Stredná zdravotnícka škola v Brne spolu s Fakultnou nemocnicou v Brne. Projekt taktiež spočíva vo zvýšení odbornosti a profesijného rastu učiteľov našej školy, čo predstavuje možnosť vycestovať 2 pedagogickým zamestnancom počas jedného týždňa na „job schadowing“ na SZŠ do Hradca Králové a dvaja PZ strávia celý týždeň pozorovaním na SZŠ a VOŠ v Českých Budějoviciach, čo predstavuje taktiež nového mobilitného partnera. Tieto aktivity sú naplánované v školskom roku 2020/2021. Celý priebeh nového projektu sa bude pravidelne monitorovať aj na stránke školy, či sociálnych sieťach a iných inštitúciách. Zahraničie volá J

PS: Kritériá na absolvovanie zahraničnej stáže pre žiakov 2. a 3. ročníkov – zverejnené na EDU Page

M. Sekulová