Zborovňa na výjazde
8. júla 2021
Letná škola „Profesia v rukách“
6. augusta 2021

Projektový školský rok

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva školstva s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou a bol nám schválený projekt na takmer 180000 €. Máme za sebou jeden projektový školský rok a tak môžeme hodnotiť. Nie všetky ciele sa kvôli pandémii darí napĺňať. Online vyučovanie si vyžiadalo množstvo inovácií, s ktorými sme si poradili a od februára sa vrátili k prezenčnému vyučovaniu, mimovyučovacie aktivity sa však vzhľadom na epidemiologické opatrenia realizovať nemohli.

Vďaka projektu, ktorý koordinuje PhDr. Mirka Sekulová fungujú na škole 4 pedagogické kluby – Klub inovácií vo vzdelávacom procese a podpory čitateľskej gramotnosti, Klub finančnej gramotnosti, Klub jazykových zručností a Klub matematickej gramotnosti. Na tejto báze prebieha vzájomná výmena skúseností medzi učiteľmi, učenie sa a overovanie moderných pedagogických metód a foriem, ktorých cieľom je zefektívnenie vyučovacieho procesu.

Výrazný prínos pre zvýšenie kvality vyučovania majú Extra hodiny v predmetoch Zdravie a klinika chorôb, Občianska náuka, Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, CLIL a Odborný seminár. Extra finančná dotácia umožnila rozdeliť triedy na menšie skupiny, v ktorých je jednoduchšie realizovať inovatívne prvky edukácie.

Základné údaje o projekte:

Prioritná osVzdelávanie
Špecifický cieľ1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
PrijímateľBanskobystrický samosprávny kraj (Stredná zdravotnícka škola Lučenec)
Názov projektuModerné vzdelávanie pre prax 2
Kód projektu  ITMS2014+312011ACM2

Výstupy za školský rok

Klub finančnej gramotnosti – Pracovné listy – 18  x , PPT prezentácia 9 x, Informačná brožúra 1 x ,  E – beam – 3 x, E test – 3 x

Klub inovácii – Pracovné listy – 20  x , PPT prezentácia 5 x, Myšlienková mapa  9 x ,  E – beam – 8 x

Klub matematickej gramotnosti – Pracovné listy – 15  x , PPT prezentácia 8 x, Myšlienková mapa – 5 x

Klub jazykových zručností – Pracovné listy – 10  x , PPT prezentácia – 10 x , Video – 10 x, Nástenka s fotodokumentáciou – 5 x

Kluby sa realizovali 2x za mesiac, extra hodiny pravidelne každý týždeň

Celkové trvanie projektu : Od 09/2020 – 09/2022 (25 mesiacov)

Počet účastníkov : 23 (pedagogickí zamestnanci), všetci žiaci školy v jednotlivých ročníkoch

Výška grantu : 178 000 €

Viac o projekte