Hurá do školy!
25. augusta 2021
S Erasmus + do sveta…
31. augusta 2021

Letná škola skončila, hurá do školy.

Letné prázdniny sa nám pomaličky končia a blížia sa do svojho cieľa, no u nás na „zdravotke“ sa nechodilo poza školu ani v lete. Nezaháľali sme a precvičovali sme praktické zručnosti. V mesiaci august sa na našej škole zrealizoval projekt Letná škola  „Profesia v rukách“. Projekt je súčasť opatrení MŠVaVŠ SR na zmiernenie dopadov prijatých krízových opatrení v súvislosti s ochorením pandémie COVID – 19 na vzdelávacie výsledky žiakov. Letná škola bola realizovaná ako súčasť Národného projektu „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID – 19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“.

Do našej letnej školy bolo prihlásených 22 študentov. Počas dvoch zrealizovaných týždňov sa študenti venovali precvičovaniu a upevňovaniu praktických zručností. (Obväzová technika, Hygienická starostlivosť, Starostlivosť o vyprázdňovanie, Sledovanie a záznam fyziologických funkcií, Aplikácia liekov, Aplikácia injekcií, Odber biologického materiálu, ..) Študenti boli v rámci letnej školy v období od 16. do 27. 8. 2021 rozdelení do troch skupín. Dve skupiny (1. a 2. ročník) sa vzdelávali v laboratórnych podmienkach v odborných učebniach školy a jedna skupina (3.ročník) sa vzdelávala v prirodzených podmienkach priamo v nemocnici. Do projektu boli zapojené všetky odborné učiteľky, ktoré viedli realizáciu výchovy a vzdelávania každý deň v blokoch počas dvoch týždňov.

Dištančná forma výučby počas zlej epidemiologickej situácie v priebehu minulého školského roku, nám všetkým nepriala, ako aj našim študentom. Osvojiť si praktické zručnosti je počas takejto formy výučby nereálne. Počas letnej školy mali možnosť tieto výkony študenti precvičovať. Cieľom tohto projektu bolo pomôcť dotiahnuť dopad a rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré spôsobila zlá epidemiologická situácia a pandémia a pripraviť študentov na nasledujúci školský rok.

                                                                                                   Mgr. Alexandra Marko

                                                                                                    Koordinátor letnej školy